ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. Hatály

 Hatályos: 2023. 02. 14. -től

Jelen általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.netorigo.com weboldalon regisztrált Felhasználó és a Szolgáltató között a Regisztrációval létrejövő jogviszonyra terjed ki, azt szabályozza. A Felhasználónak a regisztráció során külön el kell fogadnia az ÁSZF-t, az Adatvédelmi Szabályzatot, a Sütikre (Cookies) vonatkozó Szabályzatot, ennek hiányában a Felhasználó és a Szolgáltató között a jogviszony nem jön létre.

 

 

2. Fogalmak

 

„Szolgáltató”: a Mediaorigo International Limited (székhely: 2301 Bayfield Building, 99 Henessy Road, Wan Chai, Hongkong, regisztrációs szám: 2763173, elektronikus elérhetőség: management@mediaorigo.com), amely társaság a www.netorigo.com weboldal tulajdonosa és fenntartója, a Felületen a Felhasználó számára elérhető Szolgáltatások nyújtója, mely Szolgáltatások körét az ÁSZF-ben szabályozza. A Felhasználó által megadott személyes adatok vonatkozásában a Szolgáltató az adatkezelő. A tárhely szolgáltató neve: Amazon Web Services, címe: USA WA 98109-5210 Seattle 410 Terry Ave North, elektronikus elérhetősége:https://aws.amazon.com/

 

„Felhasználó”: az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a www.netorigo.com weboldalon elvégzi a Regisztrációt és a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást igénybe veszi.

 

„ Felek”: a Felhasználó és a Szolgáltató együttes megnevezése.

 

„Felület”: a Szolgáltató által a www.netorigo.com weboldalon a Felhasználó részére biztosított, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások igénybevételét lehetővé tevő informatikai program, mely a Szolgáltató szellemi terméke.

 

„Regisztráció”: az a folyamat, amely során a Felhasználó elfogadja az ÁSZF-t, az Adatvédelmi Szabályzatot, a Sütikre (Cookie) vonatkozó Szabályzatot, majd megadja az ÁSZF 4. pontjában meghatározott személyes adatait.

 

„Regisztrációs Űrlap”: az a formanyomtatvány, amelyet a leendő Felhasználó tölt ki a Regisztráció során a Felületen igénybe vehető Szolgáltatások elérése érdekében az ÁSZF 3. pontjában részletezett adatok megadásával.

 

„ Szolgáltatás”: azon szolgáltatások köre, melyeket a Szolgáltató a Felületen biztosít a Felhasználó számára, és amelyeket a jelen ÁSZF 4. pontja tartalmaz részletesen.

 

 

3. Regisztráció

 

3.1. A Felületen történő Regisztráció során a leendő Felhasználó önkéntesen adja meg a Regisztrációs Űrlapon meghatározott személyes adatait. A Regisztráció során megadott adatok kezelésre az Adatvédelmi Szabályzat vonatkozik, melynek megismerésére és elfogadására vonatkozóan a leendő Felhasználó a Regisztráció előtt nyilatkozik. Amennyiben a leendő Felhasználó a Regisztrációhoz szükséges adatokat nem kívánja megadni, azzal tudomásul veszi, hogy a Regisztráció sikertelen lesz és nem jön létre a Felek között jogviszony.

 

3.2. Egy Felhasználó egy Regisztrációt kezdeményezhet, mely alapján jön létre a Felhasználói Profilja.

 

3.3. A Regisztráció meglévő Facebook vagy Google Fiókkal is elvégezhető, ebben az esetben a leendő Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Facebook vagy a Google fiókjával kapcsolatos egyes adatokat a Facebook vagy a Google üzemeltetője a Szolgáltató részére átadja a Facebook és a Google mindenkor érvényes szabályzata szerint. A Felhasználónak a Facebook vagy a Google fiókjában a szükséges jóváhagyásokat meg kell adnia a beállítások között a sikeres Regisztráció érdekében.

 

3.4. A Felhasználó a Regisztráció során megadott felhasználónévhez tartozó jelszavát köteles titokban tartani, az e kötelezettség megszegéséből adódó károkért a Szolgáltató nem felelős.

 

3.5. A Regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges a Regisztrációs Űrlapon, melyek nélkül a Regisztráció nem fejezhető be, az sikertelen lesz (kötelező adatok):

a.) felhasználónév,

b.) jelszó,

c.) email cím.

 

3.6. A Regisztráció során a Felületen elérhető Szolgáltatások igénybevétele érdekében az alábbi adatok, egyéb információk adhatók meg (önkéntes adatok):

a.) végzettség,

b.) képességek,

c.) bemutatkozó szöveg, amely a Felhasználó által szabadon megadott információkat jelentenek a személyét illetően,

d.) telefonszám,

e.) lakcím,

f.) családi és utónév,

g.) születési hely és idő,

h.) számlázási cím (alapesetben a lakcímmel megegyezik),

i.) szállítási cím.

 

3.7. A Szolgáltató a Regisztráció befejezése előtt lehetőséget biztosít az adatbeviteli hibák javítására, ezt követően Regisztráció véglegesíthető. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott email címen értesíti a Felhasználót a regisztráció sikerességéről és egy hivatkozást (linket) küld, melynek a Felhasználó részéről történő megnyitása szükséges a Regisztráció megerősítéséhez. Amennyiben a hivatkozás (link) a Felhasználó részéről nem kerül megnyitásra, a Szolgáltató a kiküldött email időpontjához viszonyított 48 óra elteltével a Regisztrációt sikertelennek tekinti, a Felhasználó valamennyi megadott adatát véglegesen törli. A sikeresen megerősített Regisztrációval a Felek között létrejön az elektronikus szerződés az ÁSZF-ben szabályozott tartalommal.

 

3.8. A Felhasználó köteles a Regisztráció során a saját valódi adatait megadni. Amennyiben a Felhasználó később észleli, hogy adatbeviteli hiba történt, haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé a kijavítás érdekében.

 

4.  A Szolgáltatásról általában

 

4.1. A Szolgáltató a Felületen különböző Szolgáltatások igénybevételét biztosítja annak érdekében, hogy a Felhasználók adataik és a rájuk jellemző információk megadásával egymással kapcsolatot vegyenek fel, a képességeik alapján különböző szolgáltatásokat nyújtsanak egymásnak, emellett közösségi szociális tevékenységet végezzenek; levelezzenek, csevegjenek egymással, illetőleg a Felületen keresztül vagy önállóan elérhető webáruházakban vásároljon.

 

4.2. A Felhasználó a Felületen elérhető Szolgáltatásokat kizárólag a sikeres Regisztrációt követően veheti igénybe. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatások körét bármikor megváltoztassa, felfüggessze vagy megszüntesse, mely változások az ÁSZF-n átvezetésre kerülnek.

 

4.3. A Szolgáltató jogosult arra, hogy korlátozza a Szolgáltatások használatát olyan Felhasználó esetén, aki a jelen ÁSZF-t vagy a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat nem tartja be.

 

4.4. A Felületen igénybe vehető Szolgáltatások:

 

4.4.1. Alapszolgáltatások, melyeket a Felhasználó a Regisztrációt követően azonnal igénybe vehet és díjmentesen használhat:

 

- Felhasználói Profil létrehozása, megjelenítése, mely más Felhasználók számára szabadon elérhető és látható,

- Felhasználók közötti korlátlan üzenetküldés,

- Felhasználók közötti valós idejű csevegés (chat),

- a Felületen keresztül vagy önállóan elérhető webáruházakban történő vásárlás, illetve a vásárlás adatainak a Felhasználói Profiljában történő megjelenítése.

 

4.4.2.  A Felhasználó a vásárlásokat akkor tudja lebonyolítani, ha az ehhez szükséges adatait megadta a Felületen. A Felhasználó nem természetes személy nevében történő vásárlásokat lebonyolítására az adott nem természetes személy által adott jogosultság alapján bonyolíthat.

 

 

 

5. Az egyes Szolgáltatások

 

5.1 Felhasználói Profil

 

5.1.1. A Felhasználó a Regisztráció során megadásra kerülő felhasználónév és jelszó használatával a bejelentkezést követően megjelenő személyes fiókjában egyedi profilt (Felhasználói Profil) hoz létre a Szolgáltató által biztosított Felületen. A Felhasználói Profilon megjelenő adatok köre – a Regisztrációs Űrlap alapján – az alábbiak lehetnek:

 

Név: a Felhasználó családi és utóneve(i),

Életkor: a felhasználó által megadott születési adatok alapján a Profilon megjelenítésre kerül, hogy a Felhasználó hány éves,

Lakóhely: az ország és a város megnevezése, ahol a Felhasználó életvitelszerűen lakik,

Végzettség: a Felhasználó által közölt iskolai végzettség,

Képességek: a Felhasználó által megadott minden olyan képesség, melyek közlésével információt szolgáltat más Felhasználóknak saját magáról,

Bemutatkozó szöveg: minden olyan információ, melyet a Felhasználó megoszt magáról.

 

5.1.2. A Felhasználó vállalja, hogy a Felhasználói Profilján szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, és nem jelenít meg olyan tartalmat, amely a valósággal ellentétes illetőleg jogszabályba ütközik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által a Felhasználói Profilon közzétett tartalomért, adatokért, információkért, és nem vizsgálja meg ezek valóságtartalmát, helyességét, jogszerűségét.

 

5.1.3. A Felhasználói Profilt más Felhasználó láthatja, ezt a Felhasználó tudomásul veszi.

 

5.1.4. A Felhasználói Profil alapvető célja, hogy az azon szereplő adatok – így különösen a képesség – segítségével a Felhasználó saját szolgáltatásait ajánlja fel, továbbá lehetőséget biztosítson a más Felhasználókkal való kapcsolatfelvételben. A Szolgáltató a Felhasználók által létrejövő kapcsolatfelvételben nem vesz részt, azt nem felügyeli, nem ellenőrzi, továbbá nem vállal felelősséget a Felhasználók között esetlegesen létrejövő jogviszonyért.

 

5.1.5. A Felhasználó az általa megadott adatokat bármikor szerkesztheti, megváltoztathatja, amely változások a Felhasználói Profilban is átvezetésre kerülnek.

 

5.1.6. A Felhasználó egyéb adatai (lakcím, email cím, telefonszám) akkor jelenik meg a Felhasználói Profilján, ha ezt beállatja.

 

5.2. Levélküldés

 

5.2.1. A Felhasználó egy Felhasználói Profil megtekintésekor levelet küldhet az adott Felhasználónak. A Felhasználó a neki címzett, bejövő és a Felhasználó által elküldött, kimenő levelek 30 nap elteltével automatikusan törlődnek. A Felhasználó bármely neki címzett vagy általa elküldött levelet bármikor törölhet a saját levelezéséből.

 

5.2.2. A levelek tartalmáért kizárólag a Felhasználók a felelősek, a Szolgáltató ezzel kapcsolatos felelősségét teljesen kizárja, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a leveleket nem ellenőrzi, azok tartalmát nem látja. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtáshoz az elengedhetetlen informatikai műveletek (pl. levél elküldése, törlése, archiválása) elvégzéséhez szükséges mértékben kezeli ezen leveleket illetőleg tárolja azok tartalmát.

 

5.3 Csevegés (chat)

 

5.3.1. A Felhasználó Profil megtekintésekor csevegés kezdeményezhető a Felhasználó által, mely a címzett Felhasználó részéről történő elfogadásával (csevegésbe belépés) a Felhasználók között valós idejű, jelenlétet igénylő azonnali üzenetváltás lehetőségét biztosító csevegés jön létre. A csevegés bármely, a csevegésben résztvevő Felhasználó által azonnal megszakítható.

 

5.3.2. A csevegésben küldött üzenetek tartalmáért a Felhasználók a felelősek, a Szolgáltató ezzel kapcsolatos felelősségét teljesen kizárja, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az üzenetváltásokat, a csevegést nem ellenőrzi, azok tartalmát nem látja. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtáshoz az elengedhetetlen informatikai műveletek (pl. üzenet küldése) elvégzéséhez szükséges mértékben kezeli ezen üzeneteket illetőleg tárolja azok tartalmát.

 

5.3.3. A Szolgáltató a csevegéseket a Felhasználói beállítások szerint tárolja és beállítás szerint automatikusan törli.

 

 

5.4 Vásárlás webáruházakban

 

5.4.1. A Felhasználó az ÁSZF 3.5 c) és a 3.6 d)-i) pontjaiban részletezett adatok megadását követően vásárolhat a Felületen keresztül vagy önállóan elérhető, a Szolgáltatótól függetlenül működő harmadik személyek által működtetett webáruházakból. A Szolgáltató kizárólag a lehetőséget biztosítja a Felhasználók számára a vásárlásra, abban semmilyen módon nem vesz részt, nem felügyeli, nem ellenőrzi, az azzal kapcsolatos felelősségét teljesen kizárja. Az esetlegesen megvalósuló adásvétel vagy más szerződés kizárólag a Felhasználó és az érintett webáruház között jön létre, a Szolgáltató sem ügynöknek, sem közvetítőnek nem minősül, hacsak felek erről külön megállapodást nem kötnek.

 

5.4.2. A webáruházakban közzétett tartalomért, információkért, adatokért Szolgáltató nem felelős, azokért kizárólag a webáruház felel a mindenkor hatályos jogszabályok alapján. A Szolgáltató nem felelős a webáruházak adatvédelmi gyakorlatáért vagy más tevékenységéért.

 

5.4.3. Amennyiben a Felhasználó nem a Felületen belépve és a Felületről kezdeményezve, hanem a webárházban közvetlenül vásárol, úgy lehetősége van arra, hogy a saját felhasználónevével és jelszavával belépjen a Felületre és Felhasználóként adja le a megrendelést.

 

5.4.4. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a vásárláshoz szükséges adatait a Szolgáltató a webáruház üzemeltetőjének átadja, rendelkezésre bocsássa. Az adatátadás célja, hogy a Felhasználó által kezdeményezett vásárlás megvalósuljon, teljesedésbe menjen. Amennyiben a vásárláshoz szükséges adatok egésze vagy része nem áll a Szolgáltató rendelkezésére, akkor a Felhasználónak a webáruház felületén önállóan kell kitölteni az erre vonatkozó űrlapot, ellenkező esetben a vásárlás nem tud létrejönni. A Felhasználó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a webáruházban megvalósult vásárlási adatai a Felhasználói fiókjában megjelenjenek és azokat a Szolgáltató kezelje. Ezen adatokat az adott webáruház üzemeltetője ad át a Szolgálatónak. A vásárlási adatok körére az adott webáruház általános szerződési feltételei, illetve adatkezelési szabályzat tartalmaz rendelkezéseket, ide tartozik különösen az adott termék megnevezése, mennyisége, nettó ára, áfa, bruttó ára végösszege. A Felhasználó mind a Szolgáltató, mind az adott webáruház adatkezelési tájékoztatóját el kell fogadnia ahhoz, hogy az adatátadások megvalósulhassanak a Szolgáltató és az adott webáruház üzemeltetője között. A Felhasználó a vásárlás adatait bármikor törölheti a felhasználói fiókjából.

 

5.4.5. A Felhasználó nem természetes személy (jellemzően gazdasági társaság) nevében akkor vásárolhat, ha az adott nem természetes személy erre felhatalmazást, jogosultságot ad.

Ez esetben a Felhasználó vásárlására, jogaira és kötelezettségeire nem az ÁSZF, hanem a Szolgáltatónak az adott nem természetes személlyel kötött szerződéses rendelkezései az irányadóak.

 

 

6. Felhasználó jogai és kötelezettségei

 

6.1. A Felhasználó jogosult arra, hogy adatairól rendelkezzen, azok kezelését engedélyezze, azt bármikor visszavonja az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint.

 

6.2. A Felhasználó jogosult arra, hogy a Felületen elérhető Szolgáltatásokat a rendeltetésének megfelelően használja.

 

6.3. A Felhasználó jogosult arra, hogy az ÁSZF 8. pontjában meghatározottak szerint panaszt kezdeményezzen, illetőleg az ellene irányuló panasszal szemben írásbeli észrevételezéssel éljen.

 

6.4. A Felhasználó köteles betartani az ÁSZF rendelkezéseit, valamint a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat.

 

6.5. A Felhasználó köteles valós információkat, adatokat megadni mind a Regisztráció során, mind a Felületen az egyes Szolgáltatások igénybevételekor. A Felhasználó nem oszthatja meg mással a belépési adatait, a Felületet és az azon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag a Felhasználó használhatja. Amennyiben belépési adatait elfelejti, a Felhasználó jogosult újat igényelni a Szolgáltatótól a Felületen, melyhez szükséges technikai tennivalókat a Szolgáltató a Regisztráció során megadott email címre küldi meg.

 

6.6. A Felhasználó köteles megőrizni más Felhasználókat érintő magán-, levél- és egyéb titkot, továbbá nem hozhat nyilvánosságra olyan információkat, adatokat, tényeket, melyre nem rendelkezik felhatalmazással, engedéllyel.

 

6.7. A Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy a Szolgáltató jó hírnevét, a szellemi tulajdonjogát vagy egyéb jogait megsértse.

 

6.8. A Felhasználó rendelkezik mindazon jogosultságokkal és terhelik mindazon kötelezettségek, melyek az ÁSZF egyéb pontjaiban kerültek szabályozásra.

 

 

7. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

7.1. A Szolgálató köteles a Felületen elérhető szolgáltatások nyújtására a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint. A Szolgáltató a Felhasználó kérésére köteles törölni a kezelt személyes adatait, illetőleg tájékoztatni őt a kezelt adatok köréről az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint.

 

7.2. A Szolgáltató köteles törölni a Felhasználót az érintett Felhasználó a Felületen történő ez irányú kifejezett jelzésére esetén a jelen ÁSZF-ben szabályozottak szerint.

 

7.3. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Regisztrációt megtagadja, amennyiben az azt kezdeményező Felhasználó már rendelkezik fiókkal, illetőleg korábban a Szolgáltató által már törlésre került.

 

7.4. A Szolgáltató köteles mindazon adatokat, információkat a Felhasználó engedélye nélkül átadni, melyre a büntető- vagy más jogszabályok alapján állami hatóság vagy bíróság kötelezi.

 

7.4. A Szolgáltató rendelkezik mindazon jogosultságokkal és terhelik mindazon kötelezettségek, melyek az ÁSZF egyéb pontjaiban kerültek szabályozásra.

 

 

8. Felelősségkizárás

 

8.1. A Szolgáltató biztosítja a Felhasználó részére a Felületen elérhető Szolgáltatások igénybevételének lehetőségét, azonban nem felel a Felhasználó által elkövetett szabálytalanságokért, jogszabályba ütköző tevékenységéért. A Szolgáltató nem ellenőrzi a Felhasználók között létrejött kapcsolatfelvételt, a Felületen elérhető Szolgáltatások útján megvalósuló kommunikáció tartalmát, a létrejövő esetleges jogviszonyokat.

 

8.2. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató nem végez ellenőrzési, felügyeleti tevékenységet, emiatt lehetőséget biztosít a Felületet használó Felhasználók számára, hogy panaszt jelentsenek be bármely Felhasználóval vagy webáruházzal szemben az ÁSZF, illetve a jogszabályok rendelkezéseinek megsértése miatt.

 

8.3. Az a Felhasználó, aki ellen a panaszt benyújtották, jogosult arra, hogy a Szolgáltató értesítésétől számított 8 napon belül előadja írásban az észrevételét a panaszban foglaltakat illetően.

 

8.4. A Szolgáltató a benyújtott panaszokat - az érintett Felhasználó írásbeli védekezését figyelembe véve - kivizsgálja és amennyiben bebizonyosodik, hogy az érintett Felhasználó vagy webáruház az ÁSZF rendelkezéseit vagy a jogszabályt megsértette, a jogsértés abbahagyására és az adott tartalom törlésére hívja fel a Felhasználó vagy a webáruház figyelmét, és/vagy a Szolgáltató törli az adott jogsértő tartalmat. Súlyos vagy ismételt jogsértés esetén a Szolgáltató törli az adott Felhasználót vagy webáruházat.

  

9. Kapcsolattartás

 

A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Szolgálató a Felhasználóval a Regisztráció során megadott email címén vagy a Felületen keresztül tartson kapcsolatot, küldjön üzeneteket. A Felhasználó jogi hatást kiváltó, előre meg nem határozott, jelen ÁSZF-ben vagy az Adatvédelmi Szabályzatban nem szabályozott írásos küldeményeit a Szolgáltató székhelycímére nyújthatja be teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokirat formájában.

 

10. ÁSZF módosítása

 

A Szolgáltató jogosult arra, hogy jelen ÁSZF-t, az Adatvédelmi Szabályzatot, a Sütikre (Cookie) vonatkozó Szabályzatot bármikor egyoldalúan megváltoztassa. A Szolgáltató a változtatások hatályba lépése előtt a Felhasználót értesíti a változásokról a Felületen illetőleg a Felhasználó által a Regisztráció során megadott email címen, lehetőséget biztosítva azok áttekintésére. A Szolgáltatás további használatához a változtatások hatályba lépése előtt a módosított ÁSZF-t, Adatvédelmi Szabályzatot és a Sütikre (Cookie) vonatkozó Szabályzatot a Felhasználónak kifejezetten el kell fogadnia. Amennyiben a Felhasználó ezt nem teszi meg, a Szolgáltatás nem használható, kivéve a Felhasználó törlése funkciót, melynek igénybevételével a Felhasználó a jogviszonyt megszüntetheti. A Szolgáltató törli a Felhasználót, amennyiben módosított ÁSZF-t, Adatvédelmi Szabályzatot és a Sütikre (Cookie) vonatkozó Szabályzatot a hatályba lépéstől számított 30 napon belül nem fogadja el.

 

11. Jogviszony megszüntetés

 

11.1. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval létrejött, jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntetni és a Felhasználót törölni, amennyiben a Felhasználó megsértette az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat, továbbá jogszabályba ütköző tartalmat jelenített meg a Felhasználói Profilján, más Felhasználókkal, webáruházakkal szemben jogszabályba ütköző magatartást tanúsított, így különösen másokat sértegetett, zaklatott, fenyegetett vagy más módon megfélemlített illetőleg visszaélt a Szolgáltatásokkal.

 

11.2. A Szolgálató jogosult arra, hogy törölje azt a Felhasználót, aki 6 hónapig nem jelentkezett be a Felületre.

 

11.3. A Felhasználó jogosult bármikor a Felek között létrejött jogviszonyt megszüntetni, azt bármikor felmondhatja a Felületen biztosított Felhasználó törlése funkció igénybevételével.

 

11.4. Akár a Szolgáltató, akár a Felhasználó által kezdeményezett törlés esetén a Szolgáltató a Felhasználó valamennyi kezelt adatát, aktivitását visszavonhatatlanul törli. A Szolgáltató törlés tényéről email-ben értesíti a Felhasználót.

 

12. Záró Rendelkezések

 

12.1. Az ÁSZF nyelve az angol, a szerződéses feltételek értelmezése során az angol nyelvű ÁSZF az irányadó.

 

12.2. A Szolgáltató nem alkalmazza és nem veti alá magát semmilyen Magatartási Kódexnek.

 

12.3. Az ÁSZF 2021. szeptember 21-én lép hatályba.