Adatkezelési tájékoztató

Tartalom
1. A Mediaorigo reklám - és marketing tevékenységéről
2. Az adatkezelés céljai
3. A kezelt adatok köre
4. Az adatok forrása, felvétele és tárolása
5. Az adatok felhasználása és feldolgozása
6. Adattovábbítás és hatósági adatszolgáltatás
7. Az érintettek jogai
8. Az egyéb érintett természetes személyekre vonatkozó különös rendelkezések
9. A nem természetes személy ügyfelekhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó eltérő szabályok
10. Egyes sajátos célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezések
11. A Tájékoztatóban használt legfontosabb fogalmak

Hatályos: 2023. 02. 14. -től

1. A Mediaorigo reklám - és marketing tevékenységéről

Mediaorigo időről időre új termékekkel és szolgáltatásokkal jelenik meg a piacon, illetve termékei, szolgáltatásai igénybevételéhez rendszeresen kedvezményeket nyújt különböző akciók keretében. Termékeiről, akcióiról, illetve az igénybe vehető kedvezményekről rendszeresen tájékoztatni szeretné ügyfeleit, leendő ügyfeleit ilyen tárgyú közvetlen megkeresések, ajánlatok vagy hírlevelek útján.
A hírlevélben - annak típusától függően - az arra feliratkozó ügyfél vagy leendő ügyfél rendszeres időközönként (pl. napi, heti, havi rendszerességgel) kap tájékoztatást a Mediaorigo vagy Cégcsoporttag új szolgáltatásairól, termékeiről és akcióiról és egyéb hasznos információkról. A hírlevelek reklámüzeneteket is tartalmazhatnak.
Mediaorigo a természetes személy ügyfelek adatait - így különösen azonosító - és kapcsolattartási adatait, illetve a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges adatait (mint például születési dátum, családi állapota stb.), valamint az általa a Mediaorigotól, Mediaorigo csoporttagtól, továbbá Mediaorigo üzleti partnereitől vagy Mediaorigoval szerződéses kapcsolatban álló más személyektől, illetve szervezetektől korábban igénybe vett termékekkel, szolgáltatásokkal összefüggő adatokat, továbbá, hogy Mediaorigo mely vagy Mediaorigo csoporttag terméke vagy szolgáltatása irányt érdeklődik -, illetve a birtokába jutott leendő ügyfelekre vonatkozó hasonló adatokat jogosult:
- piackutatásra, ügyfél elégedettségi felmérések elvégzésére;
- ügyfélkapcsolat kezelésre;
- a minőségi és hatékony ügyfélkiszolgálás biztosítására;
- célcsoport képzésre; kapcsolattartásra;
- valamint - amennyiben ez a vonatkozó jogszabályok szerint szükséges, úgy az ügyfél, illetve a leendő ügyfél kifejezett előzetes hozzájárulásával (ún. opt-in rendszer) - üzleti ajánlatok adása, reklám közlése, hírlevél küldése, illetve marketing célból felhasználni (a továbbiakban együttesen: reklámtevékenységhez kapcsolódó adatkezelés).
A reklámtevékenységekhez történő hozzájárulás megadása az ügyfelek, leendő ügyfelek részéről teljesen önkéntes.
A Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag minden reklámtevékenységhez kapcsolódó felhasználás esetében biztosítja a lehetőséget, hogy az ügyfél, illetve a leendő ügyfél megtiltsa adatai ilyen célú további felhasználását (ún. Optout rendszer) vagy megadott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen módosítsa vagy visszavonja.
Nem természetes személy ügyfél, vagy leendő ügyfél adatait Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag ezen célokra mindaddig jogosult felhasználni, amíg ez kifejezetten letiltásra nem kerül.
Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag jogosult arra, hogy külső forrásokból, harmadik személy adatkezelőktől reklámtevékenység céljára ügyféladatokat átvegyen, ha az adatátadáshoz eredetileg az ügyfél, vagy leendő ügyfél hozzájárulását adta. Ezen hozzájárulás meglétéért az adatátadó harmadik fél felelősséggel tartozik, s Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag felhívására köteles azt az ügyfél vagy leendő ügyfél nyilatkozatának nála rendelkezésre álló formájával bizonyítani.
A Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag kapcsolatfelvétel céljából az ügyfél, illetve leendő ügyfél által
megadott valamennyi elérhetőségi adatot felhasználhatja - közvetlen levélben, számlalevél mellékleteként, telefonon, SMS -en, email-en, online Mediaorigo csatornán vagy más elektronikus csatornán keresztüli megkeresésekre - kivéve, ha ezt az ügyfél, illetve leendő ügyfél egyes módokra, vagy általános jelleggel megtiltotta.
A Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag jogosult továbbá az ügyfél, illetve leendő ügyfél ezen adatait a Mediaorigo csoport többi tagjának részére reklámtevékenységhez kapcsolódó adatkezelés céljára továbbítani. Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag az adatátadás megkezdését megelőzően az ügyfél, illetve leendő ügyfél érintetteket a jogszabályban előírt módon és határidőben tájékoztatja. Az ügyfél, illetve leendő ügyfél kifejezett nyilatkozatával jogosult csoporttagonként korlátozni vagy megtiltani ezen adattovábbítást, illetve adatainak ügyfélkapcsolat létrehozására vagy kapcsolatfelvételre történő felhasználását.
Mediaorigo csoporton kívüli harmadik személyek számára reklámcélra a Mediaorigo adatot főszabály szerint nem ad át, nem tesz hozzáférhetővé, kivéve egyes speciális termékek/szolgáltatások kapcsán (például más szolgáltatókkal együttesen nyújtott szolgáltatások, termékek stb. esetén), ha ehhez az ügyfél, illetve leendő ügyfél hozzájárulását adja. Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag az ügyfél, illetve leendő ügyfél hozzájárulásának birtokában jogosult
továbbá ezen adatokat Mediaorigo csoport többi tagjánál rendelkezésre álló, az ügyfélre, illetve leendő ügyfélre vonatkozó adatokkal összekapcsolni - elsősorban a minőségi ügyfél kiszolgálást, illetve ügyfélkapcsolatkezelést elősegítő informatikai rendszerei keretében - és a továbbiakban a Mediaorigo csoporttagjaival közösen, társ - adatkezelőként kezelni.
Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag, mind a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek adatairól, mind pedig a reklámcélú adatkezelések letiltásáról nyilvántartást vezet a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően (ún. Robinson lista). A nyilvántartásokban rögzített, a reklám címzettjére vonatkozó adatokat a Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag csak a hozzájáruló/letiltó nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli, és harmadik fél számára kizárólag a Robinson listán szereplés megállapítása, a további felhasználások letiltása, vagy mindezek módosításának céljából adja át.
Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó ügyfél, vagy leendő ügyfél nevét és egyéb azonosító adatait (például: anyja születési neve, születési hely és idő és/vagy állandó lakcím, és/vagy Mediaorigos ügyfélazonosító vagy számlaszám, aláírás), melyekkel a nyilatkozatot tevőt egyértelműen és hiteles módon azonosítani lehet, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. Amennyiben a reklám csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető, úgy a nyilatkozatnak mindenképpen tartalmaznia kell az ügyfél, illetve a leendő ügyfél születési idejét vagy korát is.
Az ügyfél, illetve a leendő ügyfél bármilyen formátumban megteheti hozzájáruló nyilatkozatát. Az ilyen nyilatkozatok befogadásának feltétele, hogy a nyilatkozat tartalmazza az ügyfél -azonosító adatokat, valamint, hogy tartalmilag feleljen meg ez elvárt tartalomnak, abból egyértelműen meglehessen határozni mely adatai kezeléséhez, milyen csatornán keresztüli és milyen jellegű megkereséshez járul hozzá és melyekhez nem.

Az ügyfél, illetve leendő ügyfél bármikor jogosult - korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen - a Mediaorigonál vagy Mediaorigo csoporttagnál kezdeményezni hozzájáruló nyilatkozatának módosítását, illetve visszavonását. Az ügyfél, illetve leendő ügyfél ezirányú igényét a következő módon teheti meg:
- a Mediaorigo irodáiban, illetve személyes ügyfélszolgálatain személyesen egy nyilatkozat kitöltésével és aláírásával;
- a kitöltött és aláírt nyilatkozat postai levélen történő elküldésével a Mediaorigo Ltd. weboldalon feltüntetett postai címen;
- telefonon keresztül ügyfélszolgálatunkon, a weboldalunkon feltüntetett telefonszámokon;
- Mediaorigo honlapján az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével;
- az elektronikus úton kapott levél alján szereplő „leiratkozás lehetőség" linken keresztül ha az tartalmaz ilyen lehetőséget -leiratkozással;
- email-en keresztül az info@mediaorigo.com email címen,
- minden olyan csatornán, ahol az adott Mediaorigo csoporttag elérhető.

A Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag az általa küldött reklámokhoz kapcsolódóan minden esetben egyértelműen tájékoztatja a reklám címzettjeit arról is, hogy milyen módon és elérhetőségeken keresztül gyakorolhatják módosítási, illetve visszavonási jogukat, azaz hol és milyen módon módosíthatják vagy vonhatják vissza hozzájáruló nyilatkozatukat.
Az ügyfelek általi tiltás nem vonatkozhat a szokásos ügyletmenetből fakadó üzleti levelezésre és tájékoztató tevékenységre (kivonat, fizetési tájékoztató, az ügyfél szerződésével kapcsolatos tájékoztatás és információszolgáltatás stb.). Az ügyfélnek továbbá nincs módja megtiltani a kivonatokon, illetve Adminisztratív felületen, illetve egyéb elektronikus felületeken megjelenő figyelemfelhívó szövegek elhelyezését és a kivonat - vagy ügyféllevelezésre használt borítékon elhelyezett reklámokat, ha azok nem személyre szabottak, nem használják fel az ügyfél személyes adatait.
Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag ezen tevékenységeibe is jogosult adatfeldolgozókat - mint például honlap üzemeltetőket, adatbázis üzemeltetőket, reklám -és marketing tanácsadókat - bevonni.
Az ügyfél, illetve leendő ügyfél személyes adatai kezeléséről, így különösen reklámtevékenységhez kapcsolódó felhasználásáról bármikor jogosult tájékoztatást kérni a fenti elérhetőségek bármelyikén, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, valamint megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog.

Jogai megsértése esetén választása szerint Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag adatvédelmi felelőséhez (a fenti elérhetőségeken keresztül), bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (ugyfelszolgalat@naih.hu., 1530 Budapest, Pf.: 5. vagy 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, illetve telefonon a +36(1) 391-1400 -as számon) fordulhat.
Amennyiben az érintett bírósághoz fordul, úgy a per elbírálása alapesetben az alperes székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik, mely az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék is lehet (az illetékes törvényszékek elérhetőségei a http://birosag.hu/torvenyszekek honlapon kereshetők).

A Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag személyes adatokat bizalmasan, a tevékenységére irányadó jogszabályokban, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban:
Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) szóló rendeletében, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a reklám - és marketing tevékenységre irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli.

2. Az adatkezelés céljai

Mediaorigo adatkezelés elsődleges célja az Ügyféllel kötött vagy az érintettel megkötendő szerződés alapján Mediaorigo által nyújtott informatikai-, vagy kiegészítő szolgáltatás, illetőleg Mediaorigo csoporttag tevékenységével kapcsolatos egyéb szolgáltatás teljesítése, továbbá – amennyiben ezek relevánsak – Mediaorigo tevékenységére irányadó jogszabályi rendelkezések alapján, az ezen jogszabályon alapuló adatkezelések teljesítése. Mediaorigo kizárólag az általa folytatott tevékenységre irányadó szerződésekben és a tevékenységére irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, az ott meghatározott célokra használja fel a felvett, illetve átadott, illetőleg bármilyen módon Mediaorigo rendelkezésére bocsátott vagy tudomására hozott –ideértve az érintettnek Mediaorigohoz benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá különösen más adatkezelőtől átvett vagy bármely egyéb formában Mediaorigo számára hozzáférhetővé tett –adatokat. Az adatkezelési célok különösen a következők lehetnek a vonatkozó jogszabályokkal összhangban és Mediaorigo Titokra, biztosítási titokra, valamint az adatvédelmi előírásokra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően:

• Mediaorigo és Ügyfél között létrejött szolgáltatási szerződés (informatikai-és kiegészítő informatikai szolgáltatás, informatikai szolgáltatások közvetítése) teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása és vizsgálata, szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, a szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás és információszolgáltatás, illetve az ezzel összefüggő kapcsolattartás az Ügyféllel;
• a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása és értékesítése, illetve az ezzel összefüggő kapcsolattartás az Ügyféllel;
• az Ügyfél, az egyéb érintettek egyértelmű azonosítása, illetve személyazonosságuk, azonosító adataik, okmányaik lekérdezése és ellenőrzése központi vagy más nyilvántartásokból (a továbbiakban együtt: ügyfél-vagy személyazonosítás), továbbá a személyazonosító okmányokkal való esetleges visszaélések megakadályozása, illetve megnehezítése, az esetleges visszaélések kivizsgálása (a továbbiakban együtt: csaláskezelés);
• minőségi és hatékony ügyfélkiszolgálás biztosítása –ideértve különösen az ügyfélkiszolgálást elősegítő informatikai rendszerek működtetését és kapcsolattartást is –;
• piackutatás, ügyfél-elégedettségi felmérés, közvélemény-kutatás végzése;
• üzleti ajánlatok adása, valamint általában a marketing-és reklám célú felhasználás;
• ügyfélkapcsolat-kezelés és kapcsolattartás, illetve panaszkezelés és vitarendezés;
• statisztikai elemzés és/vagy ilyen célú adatszolgáltatás;
• ügyfélprofil létrehozása és az Ügyfélről Mediaorigo kezelésében lévő személyes és informatikai szolgáltatásokra vonatkozó adatok elemzése;
• Mediaorigo vagy Mediaorigoval kapcsolatban álló harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítése ésvédelme;
• személy-és vagyonvédelem, illetve általában a titokvédelem biztosítása;
• Mediaorigo tevékenységének, működésének ellenőrzése, felügyelete, illetve az ezek érdekében tett vagy elvárt intézkedések biztosítása;
• egyéb, általában jogszabályon alapulóadatkezelési kötelezettségek teljesítése –mint például a egyéb hatósági adatszolgáltatások (rendőrségi, bírósági, nemzetbiztonsági, illetve jegyzői, adóhatósági, felügyelő hatósági, bírósági, stb. megkeresések) teljesítése, Mediaorigotól elvárt prudens működéssel összefüggésben történő adatszolgáltatások teljesítése.

Azt, hogy adott esetben Mediaorigo pontosan milyen célból, illetve célokból kezeli az érintett adatait, Mediaorigo és Ügyfél közötti szerződéses kapcsolatra irányadó szerződéses feltételek–a vonatkozó Üzletszabályzat, a termékre, illetve szolgáltatásra irányadó szerződési feltételek és az Ügyféllel megkötött konkrét szerződések, illetve a mindezekhez kapcsolódó nyilatkozatok és tájékoztatók – tartalmazzák, határozzák meg.
Amennyiben Mediaorigonak tevékenysége ellátásához az adatfelvétel idejében meglévő eredetitől eltérő egyéb célokból is szüksége lenne Ügyfeleitől származó adatokra, úgy ezek köréről, céljáról és kezelésük feltételeiről Mediaorigo minden esetben tájékoztatja az Ügyfeleket (elsősorban Hirdetményi úton, illetve honlapján keresztül) és –amennyiben ez adott esetben lehetséges, illetve szükséges –hozzájárulásuk megadásának szükségességéről nyilatkoztatja őket.

Mediaorigo jogosult arra, hogy a leendő ügyféltől felvett vagy a leendő ügyfél adatait átadó más szolgáltatótól átvett, illetve az érintett által átadott, illetőleg bármilyen módon Mediaorigo rendelkezésére bocsátott vagy tudomására hozott adatait –ideértve az érintettnek Mediaorigohoz benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá bármely egyéb formában Mediaorigo számára hozzáférhetővé tett adatait –felhasználja az alábbi célokra:
• ügyfél-és hitelképesség minősítésre;
• a minőségi és hatékony ügyfélkiszolgálás biztosítására és kapcsolattartásra;
• statisztikai elemzésre és/vagy adatszolgáltatásra;
• piackutatásra, közvélemény-kutatásra;
• valamint, ha a leendő ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárult, vagy ezt kifejezetten kérte, vagy ha azt jogszabály lehetővé teszi közvetlen üzletszerzési és marketing célú felhasználásra és kapcsolatfelvételre.
Amennyiben Mediaorigo és a leendő ügyfél között mégsem jön létre szerződéses kapcsolat, úgy Mediaorigo –hacsak ezt a leendő ügyfél előbb nem kéri –a szerződés meghiúsulásától/elutasításától számított legfeljebb 5 év elteltével törli, kivéve, ha az adatok további kezelése nem áll érdekében.

3. A kezelt adatok köre

Azt, hogy Ügyfelekről és egyéb érintettekről Mediaorigo milyen adatokat kezel, az határozza meg, hogy:
• az érintett milyen kapcsolatban áll Mediaorigoval (lásd erről az Ügyfél, közreműködő, egyéb érintett és leendő ügyfelek fogalmának meghatározását),
• illetve, hogy mint Ügyfél, milyen informatikai és kiegészítő informatikai szolgáltatási tevékenységre, vagy szolgáltatásokra vonatkozó szerződést kötött Mediaorigoval,
• valamint, hogy mi az adatkezelés, az adatok felvételének célja.
• Mediaorigo által használt szerződések, az adott szolgáltatásra vonatkozó üzletszabályzatok, valamint a szolgáltatás igénylésére vonatkozó nyomtatványok tartalmazzák Mediaorigo által kezelt adatkörök pontos meghatározását.
Mediaorigo tevékenysége ellátása során tipikusan különösen az alábbi adatokat, adatköröket tartja nyilván, illetve kezeli Ügyfeleiről, illetve az érintettekről.

1) Az Ügyfél-, illetve az Ügyfelek nevében eljáró személyek személyazonosításának megfelelő elvégzése érdekében, megfelelve a Kkt. vonatkozó előírásainak is, az Ügyfelet, egyéb érintettet azonosító adatok (személyazonosító adatok), mint például:
• név (vezeték és keresztnév, illetve születési név);
• nemzetisége, állampolgársága;
• címe vagy tartózkodási helye;
• szerződés által az Ügyfél, egyéb érintett aláírás mintája;
• Mediaorigo által az Ügyfélhez rendelt azonosítószámok, kódok (ügyfél-azonosítók, szerződésazonosító stb.).
Mediaorigo az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében minden esetben meggyőződik az Ügyfél, az Ügyfél nevében eljáró személy (például eseti vagy állandó meghatalmazott, képviselő stb.) képviseleti jogosultságáról és e körben – ha az a Kkt. alapján szükséges – ezen személyek személyazonosító adatait rögzíti.
Mediaorigo bármikor kérheti a személyazonosság, illetve a képviseleti jog megfelelő igazolását. Személyazonosító adatait az Ügyfél vagy az egyéb érintett hitelt érdemlően, megfelelő okmányai bemutatásával köteles igazolni. Az azonosító okmányokról Mediaorigo a Kkt. vonatkozó rendelkezése, továbbá az Ügyfél, Mediaorigo és az adott ügyletben, tranzakcióban érintett harmadik felek érdekeinek védelme érdekében másolatot készíthet. Mediaorigo jogosult, illetve bizonyos esetekben köteles a szerződés megkötését megtagadni, ha az Ügyfél vagy a képviseletében eljáró személy személyazonosságát, illetve képviseleti jogosultságát nem igazolja megfelelően. Abban az esetben, ha az Ügyfél vagy egyéb érintett személyét nem kell a Kkt. szerint azonosítani, úgy Mediaorigo a fenti adatkört minimalizálja és csak a legszükségesebb adatokat rögzíti az érintettekről (például a leendő ügyfelek kapcsán nevüket és születési idejüket stb.).

2) Az Ügyféllel, egyéb érintettel való kapcsolatfelvétel, szerződéssel összefüggő tájékoztatás és reklám-és marketingcélú felhasználás érdekében a kapcsolattartási adatok, mint például:
• lakcíme, levelezési vagy egyéb kapcsolattartási címe;
• telefonszáma (vezetékes és mobil, illetve fax száma);
• email címe.

Marketing és reklám célból az adatokat Mediaorigo csak az Ügyfél, érintett kifejezett hozzájárulásával használja fel. A megkötött szerződéssel összefüggő tájékoztatásra Mediaorigo az Ügyfél, egyéb érintett bármely kapcsolattartási adatát felhasználhatja egyoldalú döntése szerint. Az ilyen jellegű értesítés, kapcsolatfelvétel nem tiltható meg, hisz az a felek között létrehozott szerződéses kapcsolatból származó kötelezettség. Mind a személyazonosító, mind pedig a kapcsolattartási adatokban történt változásokat az Ügyfél, egyéb érintett haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles Mediaorigo számára bejelenteni. Az adatok módosulásából, illetve a bejelentés elmaradásából származó esetleges károkért Mediaorigo nem vállal felelősséget.

3) Az igénybe vett szolgáltatásra vagy kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó adatok, illetve az igénybe vételükhöz szükséges adatok –ideértve az Ügyfél által a szerződés teljesítése érdekében az igénylőlapokon vagy szerződésekben megadott, az egyéb érintettekre vagy más személyekre (például az Ügyfél hozzátartozói) vonatkozó adatokat is, mint például:
• meghatározott esetekben az adóazonosító jel, illetve személyi azonosító jel vagy más speciális azonosítók például a nyugdíj igazolvány vagy a diákigazolvány száma, vagy mindezen okmányok másolata;
• bankszámla szám, egyéb számlaszámok;
• az igénybe vett termék, szolgáltatás tervezett felhasználására vonatkozó adatok;
• az Ügyfélnek nyújtott kedvezmények, illetve ezek igénybevételére vonatkozó adatok;
• kapcsolt termékek, szolgáltatások használatára vonatkozó információk;
• a piackutatás, ügyfél-elégedettségi felmérés során az Ügyfél által megadott egyéb adatok.

4) A megkötött szerződés teljesítésével összefüggő adatok, mint például:
• az igénybe vett termék, szolgáltatás felhasználására vonatkozó adatok;
• tranzakciós adatok (a tranzakció ideje, helye, címzettje, összege, egyéb jellemzői);
• Ügyfélt érintő egyenleginformáció;
• a szerződésszerű, illetve nem szerződésszerű teljesítésre vonatozó információk (elmaradás, halasztás, késedelem, kedvezmények).

5) A szerződés megszűnésével összefüggő adatok, mint például:
• a szerződés megszűnésének vagy megszüntetésének ideje, oka;
• a követelés behajtásával összefüggő adatok.

6) Egyéb, speciálisesetekben rögzített adatok, mint például:
• Mediaorigo irodákba történő belépésesetén rögzített képfelvétel;
• telefonos panaszbejelentéskor, vagy a telefonon is elérhető szolgáltatásainak igénybevételekor az érintett hangja;
• Mediaorigo irodába vendégként belépő személyekről rögzített képfelvételek és azonosító adatok (név, személyazonosító okmány száma), illetve a látogatás dátuma;

7) Ügyfél/ügyletminősítéssel, kockázatkezeléssel összefüggő az Ügyfél, érintett által megadott adatok és információk:
• családi állapot;
• iskolai végzettség;
• a szerződéskötés célja és okai, az igénybe venni kívánt termék és szolgáltatási kör;
• kockázatosnak ítélt, vagy szankciós országokkal fennálló kapcsolatok (közvetlenül vagy akár üzletipartnereken, családtagokon/rokonokon, munkavállalással vagy egyéb kapcsolatokon keresztül);
• akár külföldi, akár belföldi bankokkal fennálló ügyfélkapcsolatra vonatkozó információk;
Az egyes szolgáltatásokra és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó tipikus adatkezelések lehetnek például, a teljesség igénye nélkül, a következők:

8) Egyéb informatikai szolgáltatásnyújtására irányulóinformatikaiszolgáltatási tevékenység esetén a kezelt adatok köre:
• Támogatott személyekkel kapcsolatos dokumentumok
• Erkölcsi bizonyítvány
• Adóhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított nemleges együttes adóigazolás (NAV 0-ás)

9) Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása (kuponok, pénzhelyettesítő utalványok és kapcsolódó elektronikus szolgáltatások) körében:
• Igényelt szolgáltatás adatai,
• az érintettek személyi azonosító é slakcím adatai továbbá kapcsolati adatok és egyéb adatok az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan, kapcsolódó nyilatkozatokban, szerződésben foglaltak szerinti tartalommal.

10) Kiskorúak személyes adatainak kezelése esetén Mediaorigo minden esetben kéri a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy törvényes képvisel hozzájárulását, engedélyét.

11) Rendkívüli, váratlan élethelyzetigazolásához szükséges adatok, dokumentumok:
• Munkanélküliség igazolása: az illetékes Munkaügyi Központ által kiállított 30 napnál nem régebbi nyilatkozattal vagy a regisztrált munkanélküli státusz igazolásával.
• Rokkantság: rokkant státuszúvá válását OEP Orvosi Bizottság által kiállított szakvéleménnyel igazolhatja.
• Haláleset: a jogosultság igazolása házassági és halotti anyakönyvi kivonatokkal történik.
• „Vis major” (természeti csapások, pl. árvíz) esetén: Ha a kár bekövetkeztekor az Ügyfél rendelkezett érvényes biztosítással, akkor az eredeti, Biztosító által hitelesített káreseti jegyzőkönyvet kell eljuttatni Mediaorigo részére
• Ha az Ügyfél egy vállalkozás (rész)tulajdonosa, beltagja, amely időközben megszűnt, akkor a megszűnést az Opten/Partnercontrol adatbázisban vagy friss cégbírósági kivonattal jogosult Mediaorigo ellenőrizni.
• A szociális rászorultság igazolásának lehetséges módjai, melyek révén Mediaorigo bizonyos kedvezményeket biztosíthat Ügyfél kérésére (pl. fizetésátütemezése, tartozás elengedés stb.)
A fenti adatkezelések során Mediaorigo újabb adatokhoz jut, melyek révén a rendkívüli élethelyzetben az Ügyfélnek vagy egyéb érintettnek valamilyen áthidaló megoldást nyújthat vagy valamely jogszabályi kötelezettség vagy lehetőség teljesítéséhez szükségesek és ennek megalapozottságához használja Mediaorigo a fent felsorolt igazolásokat és iratokat.

4. Az adatok forrása, felvétele és tárolása

Mediaorigo az Ügyfél vagy egyéb érintett által átadott, illetőleg bármilyen módon Mediaorigo rendelkezésére bocsátott vagy tudomására hozott – ideértve az Ügyfélnek vagy egyéb érintettnek Mediaorigohoz benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá Mediaorigo vagy partnerei weboldalain megadott vagy bármely egyéb formában Mediaorigo számára hozzáférhetővé tett –adatok kezelésének vonatkozásában Mediaorigo az Ügyfél vagy egyéb érintett hozzájárulását megadottnak tekinti. Amennyiben az Ügyfelekével együttesen vagy az Ügyféllel megkötendő szerződéssel összefüggésben Mediaorigo egyéb érintett személyek adatainak birtokába jut, úgy, ha adott szerződés erről máshogy nem rendelkezik, Mediaorigo feltételezi, hogy az egyéb érintett a szerződéssel összefüggésben megadott adatainak kezeléséhez hozzájárult, illetve az Ügyfél ezen hozzájárulást beszerezte, azzal rendelkezik, és jogosult ezen személyek adatait Mediaorigo részére átadni.

Mediaorigo felhívja Ügyfelei figyelmét, hogy minden esetben kizárólag ezen jogosultság és felhatalmazás birtokában, jogszerűen és jóhiszeműen bocsásson adatokat Mediaorigo rendelkezésére. Más adatkezelőktől történő adatátvételre csak akkor kerülhet sor, ha:
• az adatátadást – illetve az eredeti adatkezelő tekintetében az adattovábbítást – jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé;
• az adatátadásról a Mediaorigo és az adatátadó szerződésben megállapodtak és az érintett az adatátadáshoz az eredeti adatkezelő számára hozzájárulását adta, vagy az adatátadás előtt ezen hozzájárulása beszerezhető.

Amennyiben az szükséges vagy jogos érdek érvényesítése érdekében elengedhetetlen, Mediaorigo e körben is jogosult az adatokat átvenni az Ügyfél vagy egyéb érintett hozzájárulásának hiányában, ha arra az érdekmérlegelési tesztalapján lehetősége van. Mediaorigo a kezelésében lévő személyes adatokat lehetőségei szerint saját, illetve befolyása alatt álló szervezetek vagy a magyar, illetve nemzetközi Mediaorigo csoportba tartozó szervezetek rendszereiben tárolja, de lehetősége van harmadik személynek tekintendő adatfeldolgozó vagy adatkezelő megbízására is.
Függetlenül azonban a tárolás helyétől és az azt végző személyétől és módjától, minden adattárolás úgy történik, hogy a tárolt adatokhoz illetéktelenek –ideértve Mediaorigo azon munkavállalóit és Mediaorigoval szerződéses vagy egyéb kapcsolatban álló adatkezelési vagy adatfeldolgozási tevékenységet végző személyeket is, akik nem jogosultak ezen adatok megismerésére, kezelésére –ne férhessenek hozzá, az adatok bizalmassága ne sérülhessen, biztosított maradjon az adat teljes életciklusa alatt.

Mediaorigo, valamint az általa igénybe vett adatfeldolgozók, zárt rendszerekben tárolják az adatokat, mindenkor ügyelve az adatok megfelelő szintű védelmére, melyeket különféle technikai és szervezési intézkedések bevezetésével biztosítanak. Ezeknek az intézkedéseknek a kapcsolódó kockázatok és a személyes adatok jellege által megkívánt szintű biztonságot kell biztosítaniuk, és figyelembe kell venniük a technika jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, összefüggéseit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira gyakorolt, a változó valószínűség és súlyosság által okozott kockázatot. Ennek érdekében Mediaorigo olyan szervezetet alakít ki és működtet, olyan eljárási szabályokat dolgoz ki és alkalmaz, amelyek biztosítják, hogy az információkhoz csak azok férhessenek hozzá, akiknek a tevékenységek ellátása érdekében az indokolt, valamint a lehető legkisebb mértékűre csökkentik annak lehetőségét, hogy a tevékenységek ellátása során birtokába kerülő információkat bárki rendeltetésüktől eltérően, illetve azzal ellentétesen, jogtalanul felhasználhassa.
Mediaorigo tevékenysége ellátása kapcsán szervezetét úgy alakítja ki, hogy csökkentse a visszaélésekhez vezető személyi érdek-összefonódások lehetőségét és erősítse a folyamatba épített ellenőrzést.
Mediaorigo Ügyfeleitől és egyéb érintettektől különleges adatokat lehetősége szerint nem, vagy csak kivételes esetben, szűk körben és minimális mennyiségben igényel, kezel. Ugyanakkor, ha Mediaorigo mégis kezel ilyen adatokat, vagy birtokába jut ilyen adatoknak, úgy ezen adatkezelési tevékenységére egyaránt irányadónak tekinti Mediaorigo Titokra, valamint a különleges adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. Az adatátvétellel
Mediaorigo birtokába jutott, Ügyfelekre vagy egyéb érintettekre vonatkozó adatok kezelésére főszabály szerint ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a közvetlenül az Ügyfelektől felvett adatokra, kivéve, ha az adatátvételkor az eredeti adatkezelő valamilyen adatkezelési korlátozás fennállásáról tájékoztatta Mediaorigot. Ilyenkor Mediaorigo adatkezelésére az e korlátozásokban foglaltak az irányadók, kivéve azt az esetet, ha az eredeti adatkezelő előzetes hozzájárulását adta az adatkezelési korlátozásra tekintet nélküli adatkezeléshez és e hozzájárulás megadása nem ellentétes a magyar jogszabályokkal.
Ha az adatátadásra az adatátvevő Mediaorigo jogának érvényesítése érdekében kerülne sor, de arra az Ügyfél vagy egyéb érintett tiltakozása miatt mégsem kerül sor, úgy Mediaorigo, a tiltakozásról történő tudomásszerzését követő 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében jogosult bírósághoz fordulni az adatátadó ellen.

5. Az adatok felhasználása és feldolgozása

Amennyiben Mediaorigo bármilyen más célra is fel kívánná használni az Ügyfelek vagy egyéb érintettek adatait, arra csak a következő módokon kerülhet sor:
• az új célú felhasználást jogszabályváltozás vagy a jogszabályoknak való megfelelés szükségessége idézi elő –ennek bekövetkeztéről, az előállt változásokról Mediaorigo az Üzleti Feltételeiben beállt változásoknak megfelelő módon, elsősorban hirdetményben, illetve honlapján keresztül értesíti az Ügyfeleket vagy egyéb érintetteket;
• a felhasználási cél változása Mediaorigo érdekkörében merül fel, úgy ennek bekövetkeztéről – amennyiben ez lehetséges és szükséges – Mediaorigo értesíti az érintetteket;
• adatátvétel esetén, ha az új célú felhasználást az adatátvételkor nem zárták ki, akkor az eredeti adatkezelő egyidejű értesítésével;
• az adatok személyes jellegétől való megfosztása (ún. anonimizálása) révén.

Mediaorigo és Ügyfél vagy egyéb érintett közötti szerződéses kapcsolatok esetén megvalósuló, illetve egyéb adatkezelési célokhoz igazodó konkrét felhasználási tevékenységeket elsődlegesen a jelen Tájékoztató, illetve kiegészítő jelleggel, az Ügyféllel vagy egyéb érintettel megkötött konkrét szerződések, továbbá a mindezekhez kapcsolódó nyilatkozatok és tájékoztatók tartalmazzák. Mediaorigo adatkezelésének maximális időtartama eltér attól függően, hogy az Ügyfél vagy egyéb érintett adatainak kezelése milyen jogalapon történik.
Ezen megőrzési idők a következők lehetnek:

Az adatkezelés időtartama az adatkezelés jogalapja szerint
a) szerződéses jogalap esetén: Mediaorigo és az Ügyfél között létrejött tartós szerződéses jogviszony esetén, Mediaorigo a birtokába került és ezen szerződéses jogviszonnyal összefüggő valamennyi adatot ezen szerződéses jogviszony megszűnését követő8. év végéig kezeli, kivéve azon egyedi eseteket, ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt ír elő.
b) jogszabályon alapuló adatkezelés esetén: Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetén Mediaorigo a vonatkozó jogszabályban előírt határidő lejártáig kezeli az Ügyfél személyes adatait.
c) jogos érdek esetén: Mediaorigo vagy Mediaorigoval kapcsolatban álló harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítése és védelme érdekében kezelt adatokmegőrzési ideje ezen jogos érdek fennállásához igazodik, illetve ameddig ezen érdekkel kapcsolatban igény érvényesíthető, ez –jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –a jogos érdek megszűnésétől számított 8. év vége.
d) hozzájárulás esetén: Az Ügyfél hozzájárulásán alapuló adatkezelések esetén Mediaorigo az Ügyfél személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
Amennyiben az Ügyfél Mediaorigoval szolgáltatási szerződés megkötését kezdeményezte, azonban az bármely okból nem jött létre, úgy a szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos, titkot képező személyes és egyéb adatokat Mediaorigo addig kezeli, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető, ez – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a Polgári Törvénykönyvben meghatározott általános 5 éves elévülési idő.
Az egyéb érintettek adatainak megőrzése az Ügyfelek adatainak megőrzéséhez igazodik, kivéve az eseti ügyfeleket és a leendő ügyfeleket. Eseti ügyfelek adatainak őrzésére az eseti tranzakciót követő 8. év végéig kerül sor, kivéve azon egyedi eseteket, ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt ír elő. A leendő ügyfelek adatait Mediaorigo a leendő ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg.
Az egyéb, ügyletspecifikus vagy speciális adatkezelésekre – így különösen a hang-és képfelvételekre, panaszkezelésre irányadó adatkezelési időtartamokat a vonatkozó szerződések, jelen Általános Üzleti Feltételek, illetve Mediaorigo Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazzák.
Összefoglaló jelleggel a különböző megőrzési időket a II. melléklettartalmazza.

Az adatok törlése
A korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően adatkezelési tevékenységét Mediaorigo kizárólag a jogszabályokban meghatározott és/vagy kizárólag csak az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig folytatja, a jogszabályokban meghatározott feltételek és/vagy az adatkezelési cél megszűntével az adatokat törli, vagy – ha erre lehetősége van – anonimizálja. (Anonimizálás: az adatok végleges megfosztása személyes jellegüktől úgy, hogy kapcsolatuk az érintett személlyel már nem állítható helyre Mediaorigo által sem.)
Mediaorigo – a saját mérlegelése szerint –, az adatokat törli, vagy anonimizálja, ha az adatkezelés fentiekben meghatározott időtartama letelt, illetve ezt megelőzően, ha:
• az Ügyfél kéri és a törlésnek nincs jogi akadálya, vagy Mediaorigo, illetve más az ügylettel, adatkezeléssel érintett harmadik személy jogos érdekét, így elsősorban a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez fűződő érdekét a törlés nem sérti;
• az Ügyfél adatkezelési hozzájárulását visszavonta, kivéve, ha jogszabály vagy szerződés a törlést kizárja vagy Mediaorigo, illetve más az ügylettel, adatkezeléssel érintett harmadik személy jogos érdeke elsősorban jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez fűződő érdeke az adatok további kezelését lehetővé teszi;
• jogszabály az adatok törlését elrendeli;
• azt bíróság vagy hatóság jogerősen elrendelte.

Mediaorigo jogosult a birtokában lévő adatok teljes életciklusa alatt az adatkezelési tevékenység ellátásába adatfeldolgozót bevonni.
Amennyiben erre Mediaorigonak lehetősége van, úgy már az adatok felvételkor tájékoztatja az érintetteket az igénybe vett adatfeldolgozó személyéről, illetve a lehetséges adatfeldolgozókról, az általuk ellátott, illetve ellátható tevékenységekről. Ha ez nem lehetséges, akkor általánosságban tájékoztatja az érintetteket magáról az adatfeldolgozás lehetőségéréről, illetve annak legfontosabb feltételeiről.
Mediaorigo az igénybe vett adatfeldolgozó részére csak korlátozott terjedelemben és Mediaorigo és az adatfeldolgozó között megkötött szerződésben meghatározott adatfeldolgozási tevékenységek ellátásának céljából ad át adatokat.

Mediaorigo felelősséget vállal azért, hogy adatfeldolgozói feladatok teljesítését követően, illetve Mediaorigoval kötött adatfeldolgozói feladatok ellátására vonatkozó szerződés megszűnésekor az adatfeldolgozó a birtokában lévő adatokat vagy visszaszolgáltassa Mediaorigo számára, vagy, hogy azok az adatfeldolgozó számítástechnikai rendszeréből – az esetleges másolatokat is ideértve –teljes egészében és visszaállíthatatlanul törlésre kerüljenek. Mindezek megtörténtéről Mediaorigo az adatfeldolgozót külön nyilatkoztatja, illetve –amennyiben ezt szükségesnek ítéli – ennek megtörténtét ellenőrzi. Mediaorigo az érintettekről rendelkezésére álló adatokat a különböző adatmegőrzési célokhoz és jogalapokhoz igazodóan, a jogszabályokban meghatározott ideig őrzi meg és ezt követően az adatokat az érintett, illetve Mediaorigo érdekeinek figyelembe vételével zárolja, törli, vagy – ha erre lehetősége van –anonimizálja.

Amennyiben az érintett megtiltja adatai direkt marketing és reklámcélú felhasználását, úgy Mediaorigo az érintett azonosító és kapcsolati adatait a vonatkozó jogszabály szerinti tiltó listájára rögzíti és megőrzi.
Leendő ügyfelek adatait az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve legfeljebb a rögzítésétől számított 5 évig őrzi meg Mediaorigo.
Mediaorigo tevékenysége ellátásához bármikor jogosult külső, harmadik felet, ún. adatfeldolgozót igénybe venni, melynek tevékenységét –erre vonatkozó ellenkező megállapodás hiányában – minden esetben felügyeli. Mediaorigo
törekszik rá, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége a feldolgozás céljához szükséges legkisebb mértékre szorítkozzon, és az érintettek adatainak feldolgozására –amennyiben ez lehetséges és ésszerű – csak akkor, és csak addig kerüljön sor, amikor és ameddig az adatfeldolgozás céljai nem érhetők el, nem valósíthatók meg Mediaorigo saját szervezetén belül, vagy olyan információ feldolgozásával, amely nem vonatkozik személyes adatokra.
Mediaorigo által megbízott adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok keretei között Mediaorigo határozza meg. Az általa adott utasítások adatfeldolgozó általi végrehajtásáért és jogszerűségéért Mediaorigo felel. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során Mediaorigo rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag Mediaorigo rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat Mediaorigo rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést Mediaorigo írásba foglalja. Az adatfeldolgozással nem bíz meg olyan szervezetet, amely Mediaorigo üzleti tevékenységben érdekelt.

Mediaorigo a tevékenységére irányadó jogszabályok rendelkezései alapján a szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírásokbetartása mellett kiszervezheti, vagyis azok végzésével más szervezetet bízhat meg. Az ezen kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a kiszervezett tevékenységet végző részére nem jelenti a személyes adatok, bank-vagy értékpapírtitok sérelmét. A kiszervezett tevékenységet végző közreműködőt csak Mediaorigo előzetes írásbeli jóváhagyásával alkalmazhat. Mediaorigo biztosítja, hogy e szervezetek gondoskodjanak az érintettek adatainak az adatvédelemre, bank-és értékpapírtitokra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő biztonságos kezeléséről. A kiszervezett tevékenységek körét és a kiszervezett tevékenységek végzőit Mediaorigo mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeinek melléklete tartalmazzák.
Amennyiben Mediaorigo adatkezelési tevékenységeit társ-adatkezelőként látja el, úgy ezen tevékenységére a jelen Tájékoztatóban foglaltak hatálya csak annyiban terjed ki, amennyiben az ún. Társ-adatkezelési külön megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik. A társ-adatkezelő személyéről, a társ-adatkezelés feltételeiről –így különösen az egyes felek által ellátott feladatokról, a társ-adatkezelésbe bevont adatok köréről, az érintetteket megillető jogokról, valamint az adatkezelési tevékenységeket ellátó felek felelősségéről –, továbbá a Társ-adatkezelési megállapodás lényeges feltételeiről Mediaorigo minden esetben tájékoztatja az érintetteket, valamint mindazokat, akiket a társ-adatkezelői tevékenység érint, vagy abban közreműködnek.

6. Adattovábbítás és hatósági adatszolgáltatás

Adattovábbítás Mediaorigo csoporton belül
Mediaorigo az Ügyfelekről tudomására jutott, titoknak minősülő illetve személyes adatokat – beleértve az Ügyfél személyes és pénzügyi adatait, valamint a kötelezettségeinek teljesítésére, fizetőkészségére vonatkozó információkat – jogosult a Ktt. felhatalmazása alapján – a jogszabályban előírt, az Ügyfelek előzetes értesítését követően -a magyar Mediaorigo csoport Általános Üzleti Feltételek 1. számú mellékletében felsorolt, azon tagjai részére, amelyek ellenőrző befolyása alatt működő informatikai intézménynek, pénzforgalmi intézménynek, befektetési vállalkozásnak, biztosítónak minősülnek, tevékenységi körük ellátásával összefüggésben szolgáltatásaik nyújtásához szükséges mértékben, a közös adatkezelésben részt vevő adatkezelők általános szerződési feltételeinek megfelelően, az egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, illetve egymás ügyfeleivel való kapcsolatfelvétel céljából átadni, továbbítani, felhasználni.
Mediaorigo az adatátadás megkezdését megelőzően az Ügyfeleket a jogszabályban előírt módon és határidőben tájékoztatja. Az Ügyfél kifejezett nyilatkozatával jogosult csoporttagonként korlátozni vagy megtiltani ezen adattovábbítást, illetve adatainak ügyfélkapcsolat létrehozására vagy kapcsolatfelvételre történő felhasználását. A csoporttagok az így átvett adatokat az ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának időtartamában jogosultak kezelni.

A fentieken felül Mediaorigo az Ügyfelekről tudomására jutott titkokat, illetve személyes adatokat – beleértve az Ügyfél személyes és pénzügyi adatait, valamint a kötelezettségeinek teljesítésére, fizetőkészségére vonatkozó
információkat – jogosult átadni:
• az Ügyfél hozzájárulásával, melyet ellenkező tartalmú kifejezett kikötés hiányában az Ügyfél a szerződés aláírásával megad, vagy
• ha arra Mediaorigo számára jogszabály lehetőséget biztosít, vagy
• Mediaorigo vagy más harmadik fél jogos érdekére tekintettel
• Mediaorigo tulajdonosa, a Mediaorigo International Ltd., illetve a Mediaorigo csoporthoz tartozó hazai és külföldi vállalkozások és leányvállalatok részére többek között:
• az Ügyfél által igénybe vett vagy venni kívánt szolgáltatás teljesítése céljából;
• ügyfél-, ügyletminősítés;
• statisztikai elemzés;
• a minőségi és hatékony ügyfélkiszolgálás biztosítása – ideértve különösen az ügyfélkiszolgálást elősegítő informatikai rendszerek működtetését – és kapcsolattartás;
• piackutatás, ügyfél-elégedettségi felmérés, közvélemény-kutatás végzése;
• pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzése, illetve csalásmegelőzés;
• Mediaorigo, illetve a Mediaorigo csoport vagy Mediaorigoval és/vagy Mediaorigo csoporttal kapcsolatban álló harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítése és védelme, panaszkezelés és vitarendezés;
• Mediaorigo és/vagy a Mediaorigo csoporttagjai tevékenységének ellenőrzése, felügyelete (például peres eljárásokra vonatkozó adatok, kiszervezési szerződések adatai, egyéb adatszolgáltatások teljesítése stb.); illetve követelés értékesítési célokból átadni.

Mediaorigo a tulajdonosa, a Mediaorigo International Ltd. részére mindezen adattovábbításra Mediaorigo igazgatóságának erre irányuló írásbeli felhatalmazása alapján is jogosult, akár az Ügyfél hozzájárulása nélkül vagy annak visszavonását követően is tekintettel arra a kényszerítő erejű jogos érdekre, hogy Mediaorigo tulajdonosaként mögöttes felelősséggel tartozik Mediaorigo tevékenységéért.
Mediaorigo abban az esetben is jogosult átadni az Ügyfél adatait akár a magyar, akár a nemzetközi Mediaorigo csoport bármely tagjának az Ügyfél hozzájárulása nélkül vagy annak visszavonását követően is, ha a csoporttagja kiszervezési szerződés keretében nyújtott szolgáltatással segíti elő Mediaorigo tevékenységét.
Fogyasztói ügyfélkörben üzleti ajánlatok adása, valamint marketing-és reklám célú felhasználás céljából ezen adatok a nemzetközi Mediaorigo csoporttagjai részére viszont csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával kerülnek átadásra.

Adattovábbítás Mediaorigo csoporton kívül
Mediaorigo a kezelésében lévő adatokat, ha azt jogszabály kötelezővé teszi, vagy ha az a szerződés teljesítése érdekében szükség van, vagy ha ez jogos érdekre tekintettel lehetséges, vagy ha az érintett Ügyfél hozzájárulása (ideértve az Ügyfél által adott szabályos meghatalmazást is) lehetővé teszi, jogosult, illetve köteles az arra jogosult számára továbbítani vagy hozzáférhetővé tenni.
Mediaorigo az Ügyfelek adatait átadhatja Mediaorigoval szerződéses jogviszonybanálló közvetítők, Mediaorigo által nyújtott szolgáltatások teljesítésében közreműködő szervezetek (ügynök), Mediaorigo üzemszerű működésével kapcsolatos járulékos (kiszervezett) tevékenységet végző vállalkozások, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésében közreműködő adatfeldolgozók részére, ezen ügynökök, közreműködők, vállalkozások és szervezetek feladatainak teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamra, de legfeljebb Mediaorigo adatkezeléssel azonos mértékben és időtartamra. Mediaorigo az informatikai szolgáltatási tevékenysége körében a jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képező 2. számú mellékletében megjelölt személyeket, szervezeteket és vállalkozásokat bízta meg az ott megjelölt, kiszervezett tevékenységek végzésével.
Mediaorigo jogosult a birtokában lévő adatok teljes életciklusa alatt az adatkezelési tevékenység ellátásába adatfeldolgozót bevonni. Amennyiben az Ügyfél vagy egyéb érintett Mediaorigo által felajánlott, de harmadik személyek által vagy azok közreműködésével nyújtott szolgáltatásokat vesz igénybe, Mediaorigo ezen szolgáltatásoknak az Ügyfél vagy egyéb érintett részére történő biztosításához, illetőleg Mediaorigo és a harmadik személy, továbbá az Ügyfél vagy egyéb érintett és a harmadik személy közötti elszámoláshoz szükséges minden információt Mediaorigo a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogosan továbbíthat ennek a harmadik személynek. Az ilyen adattovábbításról, illetve annak alapját képező adatkezelésről szóló tájékoztatást az
érintett szerződések tartalmazzák.

Mediaorigo átadhatja továbbá az Ügyfél adatait, ha azok Mediaorigonak az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy késedelmes, lejárt követelése kezeléséhez, érvényesítéséhez szükségesek. Mediaorigo az adatokat olyan harmadik személy részére adhatja át, akinek vonatkozásában az a követelés eladásához vagy érvényesítéséhez szükséges, így különösen annak, akire Mediaorigo az Ügyféllel szembeni követelését átruházza vagy amelyet ezen követelés kezelésével megbíz.
Mediaorigo ezenkívül jogosult más adatkezelőkkel együttesen ún. társ-adatkezelés keretében adatkezelési tevékenységeket végezni és az Ügyfél adatait kezelni. Az adatfeldolgozásra és a társ-adatkezelésre a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban és Mediaorigo Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak irányadók.

Mindezeken felül Mediaorigo jogosult továbbá adatokat továbbítani:
• az Ügyféllel megkötött szerződés teljesítése vagy a szerződéssel összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítése, illetve ezek ellenőrzése érdekében, ha adott terméket, szolgáltatást Mediaorigo valamely más partnerrel közösen biztosítja (például biztosítási termékek, állami támogatások, stb.);
• hatósági, illetve bírósági adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében;
• a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási esetekben.

Az adatkérésre jogszabály alapján jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, nemzetbiztonsági szolgálat, minősített adatok kezelésére jogosult, vagy ilyen megkeresés küldésére jogosult szerv vagy máshatóság (például jegyző, közjegyző, gyámhatóság, MNB, GVH, adóhatóság, Államkincstár, Alapvető jogok biztosa, NAIH, stb.) törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából elrendelt vagy kérelmezett adatszolgáltatási igényének Mediaorigo International Ltd. eleget tesz, Mediaorigo International Ltd. szervezetek felé titoktartási kötelezettsége a vonatkozó jogszabályi keretek között nem áll fenn, így e körben személyes adatokat is továbbít(hat) Ügyfeleiről ezen szervek, szervezetek felé.

Ezen túl léteznek jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségek, ezeket az adattovábbításokat a vonatkozó jogszabályok pontosan szabályozzák. A szolgáltatandó adatok körét és fajtáit, a hatóság általi adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az azokhoz valóhozzáférést, az adatkezelés időtartamát, az adattovábbításról való ügyféli értesítés lehetőségét, illetve az adatszolgáltatás teljesítésére Mediaorigo számára rendelkezésre álló időtartamot, valamint az adattovábbítás módját a vonatkozó jogszabályi keretek között az adatkezelést elrendelő szerv vagy szervezet határozza és állapítja meg. Az adatkérés jogszerűségéért minden esetben az eljáró, adatkérésre felhatalmazott szerv a felelős, e körben Mediaorigonak korlátozott lehetősége és felelőssége van. A hatósági adatszolgáltatások teljesítéséből származó esetleges ügyféligényekért, ügyfélkárokért Mediaorigo nem tartozik felelősséggel.

Az adatátadások jogszerűségének elbírálása kapcsán nem feltétlenül a magyar felügyelő hatóság (NAIH) az eljáró hatóság a vonatkozó jogszabályok szerint, így ilyen esetekben előfordulhat, hogy hatósági vizsgálatok kapcsán Mediaorigo adatokat köteles továbbítani az illetékes (hongkongi) hatóságok számára. EU, illetve EGT-államba (Európai Gazdasági Társág) irányuló adattovábbítást a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül történne az adattovábbítás.
Mediaorigo az Európai Gazdasági Térségen kívüli államokban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére az Ügyfélre vonatkozó személyes adatot csak akkor ad át, tesz hozzáférhetővé, ha az adatkezelés jogalapja a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon biztosított és a harmadik országban az adatok kezelése és feldolgozása során garantált a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Ilyen esetekben Mediaorigo kiemelt figyelmet fordít rá, hogy a közte és az igénybe vett szolgáltató közöttiszerződésben ezen garanciák fokozottan érvényre jussanak, biztosítva ezzel az Ügyfeleket megillető adatvédelmi jogokat.

Közös rendelkezések
Az adattovábbítások címzettjeiről Mediaorigo Ügyfél kérésére információt szolgáltat.
Mediaorigo biztosítja, hogy az általa mind a Mediaorigo csoporttagjai számára, mind a Mediaorigo csoporton kívülre továbbított adatokat az adattovábbítás címzettjei a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok és a titokvédelemre vonatkozó törvényi rendelkezések betartása mellett kezelik. Azt, hogy adott Ügyfél esetén pontosan milyen adattovábbításokra, illetve hatósági adatszolgáltatásokra van lehetőség a jelen Tájékoztató, valamint esetileg –ha az adattovábbítás adott termékre speciálisan jellemző –az Ügyfél által megkötött konkrét szerződés és annak mellékletei esetlegesen az igénylő lapok rendelkezései határozzák meg pontosan. Ezekben, valamint az adattovábbítás feltételeit rögzítő adattovábbítási megállapodásokban található részletes információ arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás milyen jogalappal, milyen feltételekkel történik, illetve történhet, azaz, hogy adott esetben ez az érintett mely személyes adataira terjed ki, s hogy az adathoz ki és milyen céllal férhet hozzá, továbbá, hogy Mediaorigot, illetve a címzettet milyen jogok és kötelezettséget illetik meg és terhelik.

Amennyiben Mediaorigo a kezelésében lévő adatokat egy, az eredeti Ügyfél-hozzájárulástól eltérő – és a saját tevékenységét érintő okból felmerülő – célból kívánja továbbítani, úgy – amennyiben az lehetséges, szükséges és ésszerű – az adattovábbításhoz az Ügyfél külön nyilatkozatba foglalt hozzájárulását kéri. Ha erre nincs lehetősége, mert az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, úgy minden esetben biztosítja annak lehetőségét, hogy ezen adattovábbítás ellen az érintettek tiltakozhassanak, illetve, hogy megtilthassák azt. Egyebekben, ezen esetben isa jelen Tájékoztató korábbi részeiben foglaltak az irányadók. Mediaorigo már a szerződéskötéskor, illetve az adatfelvételkor, illetve amennyiben ez lehetséges, szükséges és ésszerű, úgy az adattovábbítás előtt tájékoztatja Ügyfelét az adattovábbítás tényéről, valamint legfontosabb feltételeiről, külön felhívva az érintett Ügyfél figyelmét az adattovábbítás jogalapjára, céljára, az esetlegesen alkalmazott korlátozásokra, illetve az érintettet megillető jogokra.
Amennyiben erre Mediaorigonak lehetősége van, úgy az adattovábbítást, illetve a továbbított adatok mennyiségét, kezelésének és felhasználásának lehetséges céljait, kezelésének lehetséges időtartamát, továbbításának lehetséges címzettjeit korlátozza, vagyis amennyiben lehetőség van rá, Mediaorigo minimalizálja a továbbított adatok körét, az adatokhoz hozzáférő címzetteket, a hozzáférés időtartamát stb.
Mediaorigo az adattovábbítással egyidejűleg – ha az szükséges – az adattovábbítás címzettjét nyilatkoztatja arról, hogy az adatátvevő az átvett és az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat az alkalmazott adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli-e, illetve az érintett Ügyfél jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja-e, valamint kötelezettségvállalását igényli, hogy amennyiben ez valamely okból fontossá válik Mediaorigo számára, úgy az adatátvevő külön is tájékoztassa Mediaorigot az átvett személyes adatok kezeléséről, felhasználásáról.
Amennyiben az adattovábbítás címzettje Mediaorigo, azaz adatokat vesz át más adatkezelőktől, elvárja, hogy az átadott adatok vonatkozásában az adatvédelmi jogszabályokat az adatokat átadó/továbbító adatkezelő tartsa be és csak jogszerűen kezelt és továbbított adatokat bocsásson Mediaorigo rendelkezésére. Tekintettel arra, hogy Mediaorigonak csak az általa végzett vagy általa végeztetett adatkezelési műveletekre van ráhatása, csak ezekért tudja a felelősséget vállalni, csak ezek során tudja az adatkezelési garanciákat biztosítani

7. Az érintettek jogai

A Tájékoztatáshoz való jog Mediaorigonak a tájékoztatást tömören, átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhető formában, világosan, közérthetően fogalmazva kell megadnia é saz Ügyfél illetőleg minden érintett kérelme, melyben az adatokhoz való hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogával kíván élni nem tagadható meg, eltekintve attól az esettől, ha nem azonosítható az érintett.
A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül meg kell adnia Mediaorigonak és tájékoztatni kell a megtett intézkedésekről az Ügyfelek illetőleg egyéb érintettet. Ez a határidő azonban indokoltesetben meghosszabbítható 2 hónappal. Indokoltnak tekintendő a hosszabbítás például, amennyiben a beérkező kérelmek nagy száma miatt Mediaorigo képtelen körültekintő és alapos választ adni vagy az Ügyfél vagy egyéb érintett késlekedéséből vagy harmadik féltől való információkérés elhúzódásából adódik a hosszabb ügyintézési határidő.
Mediaorigo a jogokkal való éléshez formanyomtatványt bocsát Ügyfelei rendelkezésére, de a kérelmeket tartalmuk szerint bírálja el. Mediaorigo a választ térítésmentesen bocsátja Ügyfelei illetőleg az egyéb érintettek rendelkezésére, kivéve, ha túlzó, egyértelműen megalapozatlan vagy ismétlődő a kérés, hiszen ebben az esetben díj számítható felvagy megtagadható a kérés. A kérésre történő tájékoztatás mellett azonban az adatvédelmi jogszabályok előírják az előzetes, azaz az adatkezelés megkezdése előtti, valamint az adatokhoz való hozzájutást követő ésszerű időn belül teljesítendő tájékoztatás megadását is.
Az előzetes tájékoztatás esetén rendelkezésre bocsátandó információk köre eltér abban az esetben, ha az adatokat az Ügyféltől vagy egyéb érintettől, illetve ha nem az Ügyféltől vagy egyéb érintettől gyűjtötte Mediaorigo.

Amennyiben az adatokat az Ügyféltől vagy egyéb érintettől gyűjtötte Mediaorigo, rendelkezésre kell bocsátani
• az adatkezelő, azaz Mediaorigo nevét és elérhetőségeit,
• adatvédelmi tisztviselőesetén annak nevét és elérhetőségeit, adatkezelés célját és jogalapját,
• adatkezelő, illetve harmadik fél jogos érdekein alapuló adatkezelés esetén ezeknek a felsorolását,
• személyes adatok továbbítása esetén a címzetteket, illetve a címzettek kategóriáit,
• harmadik országba való adattovábbításról való tájékoztatást.
• Ezen túl a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében a tárolás időtartamát,•az érintett jogairól való tájékoztatást,
• hozzájárulás visszavonásához való jogról való tájékoztatást,
• felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság) fordulás jogáról való tájékoztatást,
• azt az információt, ha az adatszolgáltatás jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségen alapul, továbbá
• az arról való tájékoztatást, hogy az Ügyfél vagy egyéb érintett köteles-e adatot megadni és mik a megtagadás következményei,
• automatizált döntéshozatalról, profilalkotásról való tájékoztatást és ennek következményeit.

Amennyiben a rendelkezésre álló adatokat nem az érintettől szerezte az adatkezelő, a fentieken túl
• a személyes adatok kategóriáit,valamint
• az arról való tájékoztatást, hogy a személyes adatok forrása, nyilvánosan hozzáférhető-e.

Az előzetes tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legfeljebb az adatok megszerzésétől számított 1 hónapon belül, kapcsolattartás céljából való felvétel esetén az az első kapcsolatfelvétel alkalmával és más címezettel való közlés esetén az első közlés alkalmával kell megadni.

Amennyiben új céllal kezdi el kezelni Mediaorigo az adatokat, akkor új/kiegészítő tájékoztatást kell adni az Ügyfélnek vagy egyéb érintettnek, azonban nem kell alkalmazni a tájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseket,
• ha az Ügyfél vagy egyéb érintettmár rendelkezik az információkkal,
• lehetetlennek bizonyul az információk rendelkezésre bocsátása,
• jogszabály kifejezetten előírja az adatkezelést, amely az érintett jogos érdekeinek védelemét szolgálja vagy,
• ha jogszabály írja elő a titoktartási kötelezettséget.

Mivel az adatkezelés célja elsősorban Mediaorigoval írásban kötött szerződés létrehozása, fenntartása, a benne foglaltak teljesítése vagy végrehajtása, illetve esetleges megszűntetése, ezért a szerződés tartalmaz minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az Ügyfélnek vagy egyéb érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. Ugyanakkor Mediaorigo jelen Adatvédelmi tájékoztatót is az első ügyfélkapcsolat létesítésekor átadja az Ügyfeleinek. Az egyéb érintettek vagy olyan kapcsolódó személyek, akik adatain Mediaorigo adatkezelést végez, általános tájékoztatást kérhetnek Mediaorigonak címzett megkeresésükkel.

Hozzáférés
A hozzáférés joga az Ügyfélnek vagy egyéb érintettnek lehetőséget biztosít arra, hogy Mediaorigo által róla kezelt és nyilvántartott adatokat megismerje, azokról tájékoztatást kapjon. A hozzáféréshez való jog gyakorlása körében megadandó információk, hogy folyamatban van-e adatkezelés az Ügyfélre vagy egyéb érintettre vonatkozóan, és ha igen további tájékoztatást kell adni
• az adatkezelés céljairól,
• adatok kategóriáiról,
• azon címzettekről vagy kategóriáikról, akikkel az adatokat közlik,
• a megőrzési időről,
• az Ügyfél vagy egyéb érintett jogairól,
• a felügyeleti hatósághoz fordulás jogáról.

Ha nem az érintettől gyűjtötték az adatokat, akkor
• a forrásukra vonatkozó információkról,
• az automatizált döntéshozatalról, profilalkotásról és ennek következményeiről,
• a harmadik országba való adattovábbításról és
• a megfelelő garanciák alkalmazásáról.

Kérésre a személyes adatokat tartalmazó dokumentum másolatát is ki kell adni, azonban az adminisztratív költségek felmerülése esetén ésszerű díját fel lehet számítani. Amennyiben elektronikus úton kéri az Ügyfél vagy egyéb érintett a tájékoztatást, lehetőleg ilyen módon kell választ adni. Fontos kiemelni, hogy nem érintheti hátrányosan mások jogait az érintett hozzáférési jogának gyakorlása.
A hozzáféréshez való jog terjedelme a fentieknek megfelelően függ attól, hogy az adatkezelőrendelkezésére álló információkat az Ügyféltől vagy egyéb érintettől gyűjtötték-e,vagy sem. Ezen jogosultságnak azonban gátja az azonosíthatóság hiánya. Mediaorigo ugyanis csak olyan esetben jogosult titkokat is tartalmazó adatok kiadására, amikor pontosan, kétséget kizáróan azonosítható az Ügyfél vagy egyéb érintett, hiszen ennek hiányában az irányadó speciális jogszabályi rendelkezéseket sértene meg. Ilyen rendelkezés például Mediaorigo és pénzügyi papírtitok megőrzési kötelezettség, melyet Mediaorigo nem veszélyeztethet. Továbbá előfordul azonosítást nem igénylő adatkezelés is, mely során nem történik meg az érintett azonosítása, így természetszerűleg az adatkezelő később nem lesz abban a helyzetben, hogy az Ügyfél vagy egyéb érintett kérelmének megfelelően, tájékoztatást adjon.
Az azonosítást nem igénylő adatkezelésről tájékoztatja Mediaorigo az Ügyfeleket vagy egyéb érintetteket.
Amennyiben az Ügyfél vagy egyéb érintett jogosultságát nem vagy nem megfelelően igazolja, vagy a korábban leírt és szükséges azonosításnak nem kíván eleget tenni, úgy számára csak általános jelleggel biztosít Mediaorigo tájékoztatást a kérelemben foglaltakkal kapcsolatban, egyúttal tájékoztatja, hogy a kérelmében foglaltakat milyen feltételek megléte esetén tudja teljesíteni.

A kérelemben foglaltak teljesítését Mediaorigo a következő esetekben jogosult megtagadni:
• az Ügyfél vagy egyéb érintett nem a saját adataira vonatkozóan terjeszt elő kérelmet és nem rendelkezik érvényes meghatalmazással az adatok megismerésére;
• a kérelmet előterjesztő személy nem tudja vagy nem hajlandó hitelt érdemlő módon igazolni, hogy ő az adatkezeléssel érintett személy, illetve annak meghatalmazottja;
• Mediaorigo az adatokat egy másik adatkezelőtől akként vette át, hogy az adatokat átadó adatkezelő jelezte, hogy az Ügyfél vagy egyéb érintett kérelmezési joga korlátozott és ezen korlátozás a magyar jog szerint is érvényesülhet;
• az Ügyfél vagy egyéb érintett a költségtérítés összegét nem hajlandó megfizetni;
• a kérelemben foglaltak teljesítését jogszabály zárja ki.
A kérelem teljesítésének megtagadása esetén Mediaorigo minden esetben tájékoztatja az Ügyfelet vagy egyéb érintettet a megtagadás okáról, valamint az Ügyfelet vagy egyéb érintettet megillető jogorvoslati lehetőségekről, így a bírósághoz és az adatvédelmi hatósághoz való fordulás jogáról. Mediaorigo a tájékoztatási, hozzáféréshez való, illetve a másolat kiadása iránti kérelmet Mediaorigohoz való beérkezését követő lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül teljesíti. Mediaorigohoz való beérkezésnek az az időpont számít, amikor az érintett kérelme Mediaorigohoz hiánytalanul és hiteles módon beérkezik.
Amennyiben Mediaorigo úgy érzékeli, hogy a kérelem tartalma nem egyértelmű vagy hiányos, további pontosítást kérhet az érintettől és ebben az esetben az ügyintézésihatáridő csak a hiánypótlás, illetve pontosítás beérkezését követően kezdődik.
Bank a hozzáféréshez való jog biztosítása során, megtartva a korábban említett titokvédelmi rendelkezéseket, Mediaorigo irodában illetőleg egyéb közönség számára nyitva álló helyiségről készített kamerafelvételekbe betekintést enged. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem minden Mediaorigo irodában készítenek kamerafelvételt. Ezen felvételeket Mediaorigo Ügyfelei és egyéb érintettek számára nem adja ki, ugyanakkor Mediaorigoval történt időpont egyeztetést követően a felvételekbe betekintést enged. Természetesen bármely hatósági vagy bírósági megkeresésre, a felvételeket jogszabályok nyújtotta keretek között és azok megtartása mellett kiadja.
Amennyiben az Ügyfél vagy egyéb érintett igényli, a hozzáféréshez való jog keretében kérheti valamely szerződésének vagy kapcsolódó dokumentumnak, mely rá vonatkozó személyes adatokat tartalmaz, kiadását. Az Ügyfél vagy egyéb érintett erre irányuló kérelmét Mediaorigo évente egyszer díjmentesen biztosítja. A többszöri adatigénylés teljesítését Mediaorigo Hirdetményben meghatározott díj megfizetéséhez kötheti.

Helyesbítés
Mediaorigo az Ügyfél vagy egyéb érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül teljesíti a személyes adatok pontosítását. Mediaorigo ezt normál ügyfél adatmódosítási folyamatként kezeli és az Ügyfél vagy egyéb érintett azonosítását követően módosítja az adatokat.
Mediaorigo – lehetőségeihez mérten – biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét. Ezek érdekében a hibás személyes adatokat – amennyiben erre lehetősége van – haladéktalanul törli vagy helyesbíti, ha:
• tudomása van vagy tudomást szerez az adatok pontatlanságáról és rendelkezésére állnak a helyes adatok vagy azok nyilvános és hiteles adatbázisokból megszerezhetők;
• az adatok törlésére lehetősége van, és az nem eredményezi az Ügyféllel fennálló szerződés vagy kötelezettség lehetetlenülését;
• Mediaorigo vagy más harmadik személy jogos érdekének érvényesítésével összhangban áll.

Az Ügyfél vagy egyéb érintett jogosult és köteles Mediaorigoval fennálló szerződéses kapcsolata tartama alatt az adataiban –illetve az általa megkötni kívánt, illetve megkötött szerződés teljesítésével összefüggésben érintett egyéb személyek adataiban –beállt változásról haladéktalanul, de legfeljebb az adatváltozás bekövetkeztétől számított 5 munkanapon belül –amennyiben jogszabály vagy a vonatkozó Üzletszabályzat rövidebb időt nem határoz meg –értesíteni Mediaorigot és az adatok módosítását, helyesbítését kérni. Amennyiben az Ügyfél vagy egyéb érintett ezen kötelezettségét elmulasztja, de Mediaorigo más forrásból értesül az adat helytelenségéről, úgy Mediaorigo –amennyiben erre módja és lehetősége van – a helytelen adatot javítja vagy az adat helytelenségét nyilvántartásaiban jelzi, az adatot megjelöli és a helyesbítés végett megkeresi az érintett Ügyfelet vagy egyéb érintettet. Amennyiben az Ügyfélről vagy egyéb érintettről Mediaorigo által kezelt vagy más forrásból rendelkezésére álló adatok nem felelnek meg a valóságnak, az eltérés tisztázása érdekében Mediaorigo jogosult az Ügyfelet vagy egyéb érintettet vagy az adatmódosítással érintett személyt megkeresni, illetve az adatok pontosítására felhívni.
A változás-bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztásából az esetlegesen az Ügyfelet vagy egyéb érintettet érő bármilyen kárért Mediaorigo semmilyen felelősséget nem vállal, azért egyedül az Ügyfél vagy egyéb érintett köteles helytállni. Mediaorigo megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vagy egyéb érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen egészen addig, amíg az adatok helyessége vagy pontatlansága nem tisztázódott.

Törlés és az „elfeledtetéshez való jog”
A törléshez való jog lényegét tekintve az Ügyfél vagy egyéb érintett azon joga, hogy a vele kapcsolatban Mediaorigo kezelésében lévő adatok törlését kérje Mediaorigotól. Ennek az Ügyfél vagy egyéb érintett kérésre indokolatlan késedelem nélkül eleget kell tenni, amennyiben például
• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt vagy
• az Ügyfél vagy egyéb érintett visszavonja hozzájárulását és nincs más jogalap, ami lehetősége biztosítana az adatkezelésre, esetleg
• az Ügyfél vagy egyéb érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok, jogos érdek Mediaorigo oldalán, ami az Ügyfél vagy egyéb érintett személyes adatai védelméhez való jogát megelőzné (ún. érdekmérlegeléses adatkezelés) vagy
• esetleg jogellenesen kezelték az adatokat,
• a törlést bíróság vagy hatóság jogerősen elrendelte
• az adatok törlését jogi kötelezettség teljesítéséhez kell elvégezni, illetve
• ha információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával, vagyis,íha marketing vagy reklám küldéséhez, ügyfelek megkereséséhez kapcsolódóan gyűjtötték az adatokat.

Amennyiben az adatokat nyilvánosságra hozta Mediaorigo, az adatokat kezelő további adatkezelőket tájékoztatni kell (észszerűen elvárható lépések megtételével), hogy az Ügyfél vagy egyéb érintett adatait törölni kell. Ez alól a kötelezettség alól kivált képez, ha a véleménynyilvánítás szabadsága, jogi kötelezettség teljesítése, népegészségügyi közérdek, közérdekű archiválás, jogi igények előterjesztése, védelme miatt az adatkezelés folytatására van szükség. Ilyen például, amikor az ügyfél és Mediaorigo perben állnak, hiszen ebben az esetben, még ha el is telt a jogszabályban meghatározott adatmegőrzési idő, az adatokat akkor is tárolja és kezeli Mediaorigo a perben való képviselet és a bizonyítási lehetőségek megőrzése, Mediaorigo érdekeinek megfelelő védelme érdekében. Mediaorigo bizonyos esetekben az Ügyfél vagy egyéb érintett adatait annak kérése ellenére sem törli. A létre nem jött szerződés adatait Mediaorigo a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján addig tárolhatja, amíg a szerződés meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető, mely a vonatkozó jogszabály egyéb rendelkezése hiányában a Ptk. szerinti általános elévülési idő, azaz 5 év.

Mediaorigo az érintettek adatait az adott jogviszony megszűnte után sem törli minden esetben, tekintettel a speciális jogszabályokban (mint például Számviteli tv.) meghatározott adatmegőrzési kötelezettségére. E kötelezettség megszűntével az adatok törlésre kerülnek. Általánosságban Mediaorigo az adatokat, hacsak speciális jogszabályok más adatmegőrzési időket nem írnak elő, a szerződés vagy a szerződésből folyó követelés megszűntét követő 8 évig őrzi. E körben Mediaorigo megőriz minden szerződéses dokumentumot és kapcsolódó adatot, mely a jogviszony során került Mediaorigo birtokába. A 8 éves megőrzési idő a Pénzmosási törvényszabályából ered. Mediaorigo az Ügyfél vagy egyéb érintett kérelmére, vagy Mediaorigo saját érdekére tekintettel az adatokat törlés helyett zárolhatja is. Erre Mediaorigonak abban az esetben is lehetősége van, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél vagy egyéb érintett vagy Mediaorigo jogos érdekeit. A zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetők a továbbiakban, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adatok törlését kizárta, ezután az adatok törlésre kerülnek, ha az lehetséges.

Amennyiben az ügyfélkövetelés nem évül el, úgy az ehhez kapcsolódó személyes adatokat – az Ügyfél, illetve Mediaorigo feltételezett érdekének megfelelően – Mediaorigo megőrzi és zárolja.
Mediaorigo a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Ezen értesítést azonban Mediaorigo mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára, az időmúlásra, vagy az adatkezelés körülményeire való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha Mediaorigo az érintett helyesbítési, zárolási vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, úgy a kérelemnek a Mediaorigohoz való beérkezését követő 25 napon belül a ténybeli és jogi indokok megjelölésével, valamint a jogorvoslati jogok feltüntetésével együtt írásban értesíti az érintettet. A tájékoztatás-és másolat igénylés teljesítésének, a tiltakozás kezelésének, illetve az adatok helyesbítésének részletes eljárási szabályait Mediaorigo Panaszkezelési, illetve a digitális csatornák működési rendjéről szóló szabályzata tartalmazza.
Fontos megjegyezni, hogy a kérelemre történő törléshez való jog mellett, az adatkezelő kötelezettsége, hogy amennyiben az adatok kezelésének célja megszűnt, vagy az adatkezelés egyéb okból nem jogszerű, a jogszerű helyeztet helyreállítsa, az adatkezelést megszüntesse, az adatokat, az adatminimalizáció elvének megfelelően törölje vagy anonimizálja.

Adatkezelés korlátozása
Ezen jog gyakorlásának keretében az Ügyfél vagy egyéb érintett jogosult az adatkezelés korlátozására (kérelem előterjesztésével) abban az esetben,
• ha az Ügyfél vagy egyéb érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
• ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és korlátozást kér,
• amennyiben már nincs szükség a személyes adatokra az adott célból, de az érintett igényli azokat jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából vagy,
• ha az Ügyfél vagy egyéb érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és amíg az érdekmérlegelést el nem végzik, korlátozást kell bevezetni.
Az adatkezelés korlátozása tulajdonképpen azt jelenti, hogy az Ügyfél vagy egyéb érintett kérésére Mediaorigo csinál egy pillanatfelvételt az Ügyfélre vagy egyéb érintettre vonatkozó adatkezelésről és ezen meghatározott ideig nem változtat, jelöli Mediaorigo a rendszereiben, hogy az Ügyfél vagy egyéb érintett korlátozást kér és más műveletet nem végez az adatokon. Megjegyezzük, hogy amennyiben az adatkezelés szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, Mediaorigo mindaddig a hatályos szerződés szerint jár el, amíg az a felek között hatályban van, vagyis az adatkezelés korlátozása nem érinti a szerződés teljesítést, ugyanakkor Mediaorigo megőrzi a korlátozni kért állapotot rendszereiben.

A korlátozás alatt csak az Ügyfél vagy egyéb érintett hozzájárulásával vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából, mások jogainak védelme, illetve Uniós/tagállami közérdekből lehet adatot kezelni, azonban ez alól kivételt képez a személyes adatok tárolása. Mediaorigo az Ügyfelet vagy egyéb érintettet előzetesen tájékoztatja a korlátozás feloldásáról.
A helyesbítési, törlési, korlátozási kötelezettségekről Mediaorigo tájékoztatni köteles azokat a címzetteket, akikkel a személyes adatokat közölték, kivéve, ha aránytalanul nagy erőfeszítést igényel vagy lehetetlen. Az Ügyfél vagy egyéb érintett kérésére Mediaorigo tájékoztatja az Ügyfelet vagy egyéb érintettet e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlásával az Ügyfél vagy egyéb érintett Mediaorigo rendelkezésére bocsátott adatokat ún. tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkaphatja, illetve továbbíthatja másik adatkezelőnek, ha hozzájáruláson vagy szerződéses kötelezettség teljesítésén alapul az adatkezelés és az adatkezelés automatizált módon történik. Ez azt jelenti, hogy az Ügyfél vagy egyéb érintett kérésére Mediaorigo köteles például egy excel file-ban kiadni azon adatokat, melyeket az Ügyfél vagy egyéb érintett adott meg magáról vagy melyek az Ügyfél, vagy egyéb érintett tevékenysége nyomán generálódtak, keletkeztek abban az esetben, ha maga az adatkezelés is elektronikusan (vagyis nem papír alapon) zajlott.
Az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is kérheti Mediaorigotól az Ügyfél vagy egyéb érintett, vagyis kérheti Mediaorigot, hogy másik szolgáltatónak például valamelyik informatikai szolgáltatónak adja át Mediaorigo az Ügyfél vagy egyéb érintett jogszabály által meghatározott adatait.

Tiltakozáshoz való jog
A tiltakozáshoz való jog feltételezi azt, hogy Mediaorigo már megkezdte az adatkezelést. Ezen jog bármikor gyakorolható,
• ha közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat okán szükséges az adatkezelés, illetve
• ha jogos érdek a jogalap, ideértve a profil alkotást is, kivéve ha kényszerítő erejű jogos okok indokolják az adatkezelést, amik elsőbbséget élveznek az érintett jogaival szemben vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzési cél, azaz marketing vagy reklám célú adatkezelés esetén az Ügyfél vagy egyéb érintett bármikor tiltakozhat az adatkezelésellen az Ügyfél vagy egyéb érintett (a profilalkotást is ideértve), ilyen esetben az adatok tovább ezen céllal nem kezelhetők.
Mediaorigo a tiltakozási kérelmet haladéktalanul, de legfeljebb annak Mediaorigohoz való beérkezését követő 15 napon belül vizsgálja meg, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt (Ügyfelet vagy egyéb érintettet) írásban tájékoztatja ezen határidőn belül. Egyebekben a tiltakozásra a tájékoztatási kérelemre irányadó szabályok alkalmazandók azzal, hogy a panasz kezelésére Mediaorigo Panaszkezelési szabályzatában foglalt eljárási szabályok szintén kiterjednek. Amennyiben Mediaorigo egyetért a tiltakozásban foglaltakkal, úgy az adatkezelést megszünteti –és ha erre lehetősége van, az adatokat törli –vagy az adatokat zárolja, és emellett a tiltakozásról, illetve a megtett intézkedéséről értesíti mindazokat, akik részére korábban az adatokat átadta vagy továbbította, és felhívja őket a szükséges intézkedések megtételére, hogy a tiltakozásban foglaltak megfelelőképp érvényesülhessenek.

Mediaorigo az Ügyfél vagy egyéb érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést jogszabály rendelte el. Ha Mediaorigo egyetért a tiltakozásban foglaltakkal – vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította –, úgy Mediaorigo az adatot nem továbbít(hat)ja az adatátvevő részére. Amennyiben azonban az adatátvevő az adatok át nem adása miatt Mediaorigo ellen bírósághoz fordul, úgy Mediaorigo jogosult a tiltakozást előterjesztő Ügyfelet vagy egyéb érintettet is perbe vonni.

Ha az Ügyfél vagy egyéb érintett Mediaorigo tiltakozást elutasító döntésével nem ért egyet, illetve ha az azt tartalmazó írásos tájékoztatás az Ügyfél vagy egyéb érintett részére történő kiküldése a törvényben rögzített 15 napos határidőben nem történik meg, úgy az Ügyfél vagy egyéb érintett jogosult a döntés közlésétől, illetve annak megadására nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulni vagy a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság eljárását kezdeményezni.
Tiltakozás automatizált döntéshozatal ellen egyedi ügyekben (beleértve a profilalkotást)
Az Ügyfél vagy egyéb érintett jogosult arra, hogy kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya ne terjedjen ki rá, amely rá nézve joghatással járna, vagy jelentős mértékben érintené (profilalkotást is ideértve). Vagyis amikor Mediaorigo úgy hoz döntést, hogy abba emberi beavatkozás nem történik, kizárólag a beépített, gépiesített döntési mechanizmusok révén automatizáltan történik a döntéshozatal, és ez az Ügyfélre vagy egyéb érintettre ez hatással van pl. elutasítja Mediaorigo a informatikai kérelmét, akkor ez ellen az automatizált mechanizmussal hozott döntés ellen, azt megkérdőjelezve tiltakozhat.

Ezen szabály azonban nem alkalmazható, ha
• az adatkezelés szerződés megkötése, teljesítése vagy,
• ha olyan jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, amely az érintett jogainak, jogos érdekének védelmét szolgálja vagy,
• ha kifejezett hozzájáruláson alapul.

A megfelelő intézkedéseket e fenti esetekben is meg kell tenni az Ügyfél vagy egyéb érintett jogainak, szabadságainak, jogos érdekeinek védelme érdekében, valamint álláspontját kifejezheti, panaszt nyújthat be. Vagyis még ha az automatizált döntéshozatal szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódik vagy hozzájáruláson alapul is joga van az Ügyfélnek vagy egyéb érintettnek panaszt tenni, álláspontját kifejteni, és erre Mediaorigonak kötelezettsége megalapozott választ adni és figyelembe venni az észrevételeket. Fontos kiemelni, hogy az ilyen döntéshozatal nem alapulhat a személyes adatok különleges kategóriáin.

Jogorvoslatok kezdeményezése
Az érintettnek jogában áll, hogy amennyiben adatvédelemhez fűződő jogainak megsértését vélelmezi, úgy bírósághoz forduljon. A per elbírálása alapesetben az alperes székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik, mely az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helyes zerint illetékes törvényszék is lehet. Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék az alábbi linken kereshető meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso. Az érintettnek jogában áll, hogy bírósági eljárás kezdeményezése helyett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban őt ért jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhelycím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) eljárását kezdeményezze.
A Hatóság elérhetőségei a Hatóság honlapján találhatók meg. (https://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html)
Az érintettnek minden esetben lehetősége van rá, hogy mindezen eljárások megindítása előtt Mediaorigo adatvédelmi felelőseihez, Kubínyi Norberthez forduljon és véleményét, tanácsát kérje, illetve, hogy Mediaorigo adatkezelését érintő problémát nála is jelezze.

Az Ügyfél vagy egyéb érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival Mediaorigohoz
• írásban a Mediaorigo weboldalán fellelhető címre küldött levél formájában,
• személyesen bármelyik Mediaorigo irodában,
• elektronikus úton az info@mediaorigo.com címre küldött e-mailben, és
• telefonon a +36 70 380 0099 -es telefonszámon fordulhat.

Mediaorigo az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárért, az érintett személyiségi jogainak megsértéséért felelősséggel tartozik, és azt, amennyiben a jogsértés jogerősen megállapításra kerül, köteles megtéríteni (kártérítés és/vagy sérelemdíj). E felelősség Mediaorigot az általa igénybe vett adatfeldolgozó, illetve a vele társ-adatkezelői viszonyban lévő adatkezelő által okozott kárért is terheli azzal, hogy e felelősség és helytállási kötelezettség Mediaorigo és az adatfeldolgozó, illetve társ-adatkezelő között megkötött szerződés szerint megoszlik a felek között.
Mediaorigo mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior) idézte elő, illetve nem köteles megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
A változás-bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztásából az esetlegesen az Ügyfelet érő bármilyen kárért Mediaorigo semmilyen felelősséget nem vállal, azért egyedül az Ügyfél köteles helytállni.
A fenti jogosultságokhoz kapcsolódó eljárási tudnivalók Mediaorigo a hozzáféréshez illetőleg az adathordozhatósághoz való jog gyakorlására kialakított egy formanyomtatványt, melynek használatát, annak praktikussága okán javasolja Ügyfeleinek és az egyéb érintetteknek, ennek elnevezése Adatszolgáltatásra, adathordozásra vonatkozó kérelem. A mindenkor hatályos nyomtatvány elérhető Mediaorigo irodáiban és Mediaorigo honlapján.

Az adatok helyesbítése és módosítása
Mediaorigo általános folyamatai szerint történik, hiszen ezt bármikor biztosítania kell az Ügyfelei és egyéb érintettek számára. Az Ügyfelek és egyéb szerződésben érintettek Mediaorigo általános szabályai szerint 5 munkanapon belül kötelesek az adatmódosulásokat bejelenteni.
Az adatok korlátozására irányuló kérelmet az Ügyfél vagy egyéb érintett a fenti csatornák bármelyikére intézett megkeresésével előterjeszthet. Ezen kérelmekben Mediaorigo az azonosításhoz szükséges adattartalmat is elkéri, hiszen Mediaorigo Titok megőrzése miatt nélkülözhetetlen, ezen adatok megadása biztosítja, hogy illetéktelen személyek ne kaphassák meg az adatokat. Ez követi mindazon praktikusinformációk halmaza, mint milyen minőségben, szerepkörben pl informatikai ügyletben, ügyfélként stb. kéri az Ügyfél vagy egyéb érintett a kérelemben megjelölteket. A kérelmekhez kitöltési segédlet is kapcsolódik.
Mindezen kérelmek ugyanakkor az Ügyfél és egyéb érintett segítségére szolgáló dokumentumok csupán, hiszen bármilyen módon beadott kérelmet, tartalma szerint bírál el Mediaorigo, függetlenül annak formájára, ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a korábban említett titokvédelmi kötelezettség miatt csak a megfelelően azonosított Ügyfél vagy egyéb érintett kérhet és csak olyan adatot, melynek megismerésére jogosult, amennyiben ezen kritériumok nem teljesülnek (vagyis nem megfelelően azonosított vagy titok megismerésére nem jogosult a fél),a kérelmet Mediaorigo nem tudja teljesíteni, azt hiánypótlásra küldi vagy elutasítja.
Az Ügyfél kérelmét Mediaorigo bármely csatornájára címzett megkeresésével benyújthatja.

Mediaorigo a kérelmeket befogadja:
• írásban, levél formátumban, ha az megállapíthatóan az arra jogosulttól származik
• személyesen bármely Mediaorigo irodában
• elektronikus úton, email formában
• telefonhívás során.

Fontos kiemelni, hogy az emailen érkező kérelmek esetén Mediaorigo csak azon kérelmeket fogadja be, mint teljesítendőt, melyek saját adatokra vonatkozó kérelmet tartalmaznak, és melyből az Ügyfél vagy egyéb érintett személyazonossága egyértelműen megállapítható, így például tartalmazza az Ügyfél személyazonosító adatait (név és születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím) és ügyfélazonosító számát. Mediaorigo a korábban említett titokvédelmi kötelezettsége miatt csak az Ügyfél vagy egyéb érintett azonosítását vagy azonosítható módon érkezett kérelmének megérkeztét követően tudja a kérelmet érdemben elbírálni.
Mediaorigo biztosítja azt a lehetőséget, hogy az Ügyfél vagy egyéb érintett döntése szerint a kérelemre adott választ, amennyiben ahhoz valamilyen adat vagy szerződés kiadása kapcsolódik (pl. hozzáféréshez való jog biztosítása során) elektronikus úton vagy papír alapon teljesítse Mediaorigo. A papír alapú teljesítés esetén Mediaorigo az általa nyilvántartott címre küldi meg a válaszlevet. Mediaorigo azon esetekben, ha a kérelem elektronikus úton érkezik vagy az Ügyfél vagy egyéb érintett elektronikus úton kéri teljesíteni a kérelmet, a megfelelő adatbiztonsági és titokvédelmi intézkedések biztosítása mellett, ha az lehetséges elektronikus úton teljesíti a kérelemben foglalt megkeresést, amennyiben ez nem lehetséges (figyelembe véve az összes körülményt), Mediaorigo a megkeresésére postai úton megküldött levélben válaszol.

8. Az egyéb érintett természetes személyekre vonatkozó különös rendelkezések

Mediaorigo a következő adatokat kezeli az egyéb érintettekről:
• személyazonosító adataikat;
• kapcsolati, elérhetőségi adataikat;
• az Ügyféllel fennálló kapcsolatukra vonatkozó adataikat;
• az Ügyféllel megkötendő szerződések teljesítéséhez szükséges nyilatkozataikat, illetve kötelezettségvállalásaikat.

Mediaorigo ezen adatokat az Ügyféllel megkötendő szerződéssel együtt kezeli, annak teljesülését, illetve megszűnését követő 8 év elteltével – kivéve, ha jogszabály ettől eltérő megőrzési időt ír elő – az adatokat lehetőség szerint törli vagy anonimizálja.
Mediaorigo e körben is jogosult az egyéb érintett hozzájárulásával – az Ügyfélre vonatkozó adatokhoz kapcsoltan –ezen egyéb érintetti adatokat is továbbítani Mediaorigo közvetett tulajdonosa, illetve Mediaorigo csoporttagjai felé, az Ügyfelekre irányadó szabályok szerint és célokból.
Az egyéb érintetteket az Ügyfélhez hasonló adatvédelmi jogok illetik meg, gyakorlásukra az Ügyfelekre irányadó szabályok érvényesek, azzal, hogy az egyéb érintett csak a saját adatai kapcsán fordulhat kérelemmel, illetve panasszal Mediaorigohoz.
Mediaorigo ezen kérelem, illetve panasz teljesítését ugyanakkor jogosult abban az esetben is elutasítani, ha a teljesítéssel Mediaorigo titkot vagy az Ügyfél jogait sértené.
Amellett, hogy erre az Ügyfél köteles, az egyéb érintett önállóan is jogosult arra, hogy Mediaorigo által kezelt adataiban beállt változásokról haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül értesítse Mediaorigot és az adatok módosítását, helyesbítését kérje.

9. A nem természetes személy ügyfelekhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó eltérő szabályok

Mediaorigo a nem természetes személy Ügyfelek képviselői, meghatalmazottai és tényleges tulajdonosainak vonatkozásában az alábbi személyes adatokat kezeli:
• a képviselő/ meghatalmazott/ rendelkezésre jogosult/ kedvezményezett természetes személy azonosító adatai, mint például:
o neve (vezeték és keresztnév, születési név);
o anyja neve;
o születési helye és ideje (életkora);
o nemzetisége, állampolgársága;
o lakcíme vagy tartózkodási helye, és ha az szükséges lakcímkártyájának száma;
o azonosító okmányának (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány, jogosítvány, útlevél) száma, kiállításának vagy érvényességének ideje, kiállítója vagy típusa;
o a képviselő/meghatalmazott/rendelkezésre jogosult/ kedvezményezett aláírásmintája;
• kapcsolati adatok, mint például:
o lakcíme, levelezési vagy egyéb kapcsolattartási címe;
o telefonszáma;
o email címe;
• a képviselő/ meghatalmazott/ rendelkezésre jogosult/ kedvezményezett nem természetes személy Ügyféllel fennálló kapcsolatára vonatkozó adatai;
• a képviselő/ meghatalmazott/ rendelkezésre jogosult/ kedvezményezett által megtett nyilatkozatok, illetve a képviselői/ meghatalmazotti/ rendelkezésre jogosulti/ kedvezményezetti jogállást bizonyító okiratok, dokumentumok eredeti vagy hiteles másolati példányai.

Ezen adatok felvételének és kezelésének célja:
• a nem természetes személy Ügyfél képviselőjének/ meghatalmazottjának/ rendelkezésre jogosultjának/kedvezményezettjének azonosítása, személyazonosságának és azonosító okiratainak lekérdezése és ellenőrzése, továbbá a személyazonosító okmányokkal való esetleges visszaélések megakadályozása, illetve megnehezítése, az esetleges visszaélések kivizsgálása (a továbbiakban együtt: csaláskezelés), illetve a velük való kapcsolattartás biztosítása;
• másrészről a nem természetes személy Ügyféllel megkötendő vagy megkötött szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, vizsgálata, a szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartás és információszolgáltatás;
• a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása és értékesítése;
• minőségi és hatékony ügyfélkiszolgálás biztosítása –ideértve különösen az ügyfélkiszolgálást elősegítő informatikai rendszerek működtetését is;
• Ügyfél-, ügylet minősítése;
• statisztikai elemzés és/vagy adatszolgáltatás.

Az adatok forrása a képviselő/ meghatalmazott/ rendelkezésre jogosult/ kedvezményezett nyilatkozatán túl nyilvános és közhiteles nyilvántartás – így különösen a cégnyilvántartás vagy más hasonló nyilvántartás – is lehet.
Mediaorigo ezen adatokat a nem természetes személynek minősülő Ügyfelek adataival megegyező ideig, a nem természetes személynek minősülő Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat megszűnését követő 5, illetve 8 évig, esetenként 10 évig kezeli.
Lévén ezen azonosító adatok többsége közhiteles nyilvántartásokban is fellelhető, bárki számára hozzáférhető, nyilvános személyes adatok, így ezek felhasználásakor, feldolgozásakor Mediaorigo csak olyan esetekben tekinti alkalmazandónak a természetes személyek hasonló adatainak felhasználására irányadó szabályokat, ha megítélése szerint ehhez az érintettnek lényeges, illetve méltányolható érdeke fűződik.
Ugyanakkor Mediaorigo ezen adatok felhasználásakor minden körülmények között tekintettel van arra a körülményre, hogy ezen adatok egyúttal Mediaorigo Titkot is képeznek. Mindezekre tekintettel ezen adatokat Mediaorigo szabadon felhasználhatja saját érdekében, saját céljaira a jelen Tájékoztató korábbi részében meghatározott adatkezelési célok keretei között. Mediaorigo kezelésében lévő ezen adatokat is jogosult, illetve köteles – ha az érintett hozzájárulása és/vagy ha azt jogszabály kötelezővé, vagy lehetővé teszi – az arra jogosult számára továbbítani, hozzáférhetővé tenni.
Kifejezetten ilyen eset lehet – az adatkezelés céljához igazodóan – többek között a következő:
• Mediaorigo tevékenységének kiszervezése, illetve adatfeldolgozó és további adatkezelő igénybevétele vagy társ-adatkezelő bevonása, a jelen Tájékoztatóban az adatkezelés lehetséges céljainál meghatározott okokból;
• Mediaorigo közvetett tulajdonosa és Mediaorigo csoporttagjai közötti adatáramlás biztosítása

10. Egyes sajátos célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezések

A reklámtevékenységekhez történő hozzájárulás megadása az ügyfelek, leendő ügyfelek részéről teljesen önkéntes. Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag minden reklámtevékenységhez kapcsolódó felhasználás esetében biztosítja a lehetőséget, hogy az ügyfél, illetve a leendő ügyfél megtiltsa adatai ilyen célú további felhasználását (ún. Optout rendszer) vagy megadott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen módosítsa vagy visszavonja.
Nem természetes személy ügyfél, vagy leendő ügyfél adatait Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag ezen célokra mindaddig jogosult felhasználni, amíg ez kifejezetten letiltásra nem kerül. Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag jogosult arra, hogy külső forrásokból, harmadik személy adatkezelőktől reklámtevékenység céljára ügyféladatokat átvegyen, ha az adatátadáshoz eredetileg az ügyfél, vagy leendő ügyfél hozzájárulását adta. Ezen hozzájárulás meglétéért az adatátadó harmadik fél felelősséggel tartozik, s Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttagfelhívására köteles azt az ügyfél vagy leendő ügyfél nyilatkozatának nála rendelkezésre álló formájával bizonyítani. Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttagkapcsolatfelvétel céljából az ügyfél, illetve leendő ügyfél által megadott valamennyi elérhetőségi adatot felhasználhatja – közvetlen levélben, számlalevél mellékleteként, telefonon, SMS-en, email-en, online fiókon vagy más elektronikus csatornán keresztüli megkeresésekre – kivéve, ha ezt az ügyfél, illetve leendő ügyfél egyes módokra, vagy általános jelleggel megtiltotta. Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag jogosult továbbá az ügyfél, illetve leendő ügyfél ezen adatait Mediaorigo csoport többi tagjának részére reklámtevékenységhez kapcsolódó adatkezelés céljára továbbítani.
Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttagaz adatátadás megkezdését megelőzően az ügyfél, illetve leendő ügyfél érintetteket a jogszabályban előírt módon és határidőben tájékoztatja. Az ügyfél, illetve leendő ügyfél kifejezett nyilatkozatával jogosult csoporttagonként korlátozni vagy megtiltani ezen adattovábbítást, illetve adatainak ügyfélkapcsolat létrehozására vagy kapcsolatfelvételre történő felhasználását.
Mediaorigo csoporton kívüli harmadik személyek számára reklámcélra Mediaorigo adatot főszabály szerint nem ad át, nem tesz hozzáférhetővé, kivéve egyes speciális termékek/szolgáltatások kapcsán (például más szolgáltatókkal együttesen nyújtott szolgáltatások, termékek stb. esetén), ha ehhez az ügyfél, illetve leendő ügyfél hozzájárulását adja.
Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttagaz ügyfél, illetve leendő ügyfél hozzájárulásának birtokában jogosult továbbá ezen adatokat Mediaorigo csoport többi tagjánál rendelkezésre álló, az ügyfélre, illetve leendő ügyfélre vonatkozó adatokkal összekapcsolni – elsősorban a minőségi ügyfél kiszolgálást, illetve ügyfélkapcsolatkezelést elősegítő informatikai rendszerei keretében – és a továbbiakban Mediaorigo csoporttagjaival közösen, társ-adatkezelőként kezelni. Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag, mind a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek adatairól, mind pedig a reklámcélú adatkezelések letiltásáról nyilvántartást vezet a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően (ún. Robinson lista).

A nyilvántartásokban rögzített, a reklám címzettjére vonatkozó adatokat Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag csak a hozzájáruló/letiltó nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli, és harmadik fél számára kizárólag a Robinson listán szereplés megállapítása, a további felhasználások letiltása, vagy mindezek módosításának céljából adja át. Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó ügyfél, vagy leendő ügyfél nevét és egyéb azonosító adatait (például: anyja születési neve, születési hely és idő és/vagy állandó lakcím, és/vagy ügyfélazonosító vagy számlaszám, aláírás), melyekkel a nyilatkozatot tevőt egyértelműen és hiteles módon azonosítani lehet, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.
Amennyiben a reklám csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető, úgy a nyilatkozatnak mindenképpen tartalmaznia kell az ügyfél, illetve a leendő ügyfél születési idejét vagy korát is. Az ügyfél, illetve a leendő ügyfél bármilyen formátumban megteheti hozzájáruló nyilatkozatát. Az ilyen nyilatkozatok befogadásának feltétele, hogy a nyilatkozat tartalmazza az ügyfél-azonosító adatokat, valamint, hogy tartalmilag feleljen meg ez elvárt tartalomnak, abból egyértelműen meg lehessen határozni mely adatai kezeléséhez, milyen csatornán keresztüli és milyen jellegű megkereséshez járul hozzá és melyekhez nem.
Az ügyfél, illetve leendő ügyfél bármikor jogosult –korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen – Mediaorigonál vagy Mediaorigo csoporttagnál kezdeményezni hozzájáruló nyilatkozatának módosítását, illetve visszavonását.

Az ügyfél, illetve leendő ügyfél ezirányú igényét a következő módon teheti meg:
• a Mediaorigo irodában, illetve személyes ügyfélszolgálatain személyesen egy nyilatkozat kitöltésével és aláírásával;
• a kitöltött és aláírt nyilatkozat postai levélen történő elküldésével a Mediaorigo weboldalán feltüntetet címen;
• a telefonon keresztül ügyfélszolgálatunkon, a weboldalon feltüntetett telefonszámon;
• Mediaorigo honlapján az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével;
• az elektronikus úton kapott levél alján szereplő „leiratkozás lehetőség” linken keresztül – ha az tartalmaz ilyen lehetőséget – leiratkozással;
• email-en keresztül az info@mediaorigo.com email címen,
• minden olyan csatornán, ahol az adott Mediaorigo csoporttag elérhető.

Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttagaz általa küldött reklámokhoz kapcsolódóan minden esetben egyértelműen tájékoztatja a reklám címzettjeit arról is, hogy milyen módon és elérhetőségeken keresztül gyakorolhatják módosítási, illetve visszavonási jogukat, azaz hol és milyen módon módosíthatják vagy vonhatják vissza hozzájáruló nyilatkozatukat.
Az ügyfelek általi tiltás nem vonatkozhat a szokásos ügyletmenetből fakadó üzleti levelezésre és tájékoztató tevékenységre (kivonat, törlesztési tájékoztató, az ügyfél szerződésével kapcsolatos tájékoztatás és információszolgáltatásstb.). Az ügyfélnek továbbá nincs módja megtiltani a kivonatokon, illetve egyéb elektronikus felületeken megjelenő figyelemfelhívó szövegek elhelyezését és a kivonat-vagy ügyféllevelezésre használt borítékon elhelyezett reklámokat, ha azok nem személyre szabottak, nem használják fel az ügyfél személyes adatait. Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttagezen tevékenységeibe is jogosult adatfeldolgozókat - mint például honlap üzemeltetőket, adatbázis üzemeltetőket, reklám-és marketing tanácsadókat - bevonni.

Az ügyfél, illetve leendő ügyfél személyes adatai kezeléséről, így különösen reklámtevékenységhez kapcsolódó felhasználásáról bármikor jogosult tájékoztatást kérni a fenti elérhetőségek bármelyikén, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, valamint megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog.
Jogai megsértése esetén választása szerint Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttag adatvédelmi felelőséhez (a fenti elérhetőségeken keresztül), bírósághoz valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (ugyfelszolgalat@naih.hu., 1530 Budapest, Pf.: 5. vagy 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, illetve telefonon a +36 (1) 391-1400 –as számon) fordulhat. Amennyiben az érintett bírósághoz fordul, úgy a per elbírálása alapesetben az alperes székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik, mely az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék is lehet (az illetékes törvényszékek elérhetőségei a http://birosag.hu/torvenyszekek honlapon kereshetők).
Mediaorigo vagy Mediaorigo csoporttagszemélyes adatokat bizalmasan, a tevékenységére irányadó jogszabályokban, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) szóló rendeletében, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a reklám-és marketing tevékenységre irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli Mediaorigo honlapjával, aloldalaival, illetve egyéb elektronikus alkalmazásaival összefüggő adatkezelés Mediaorigo honlapjára, más weboldalaira történő belépés és a weboldal, illetve az azon található szolgáltatások használata, a weboldalon való esetleges regisztráció, vagy azon adatok megadása, rögzítése, illetve Mediaorigo által biztosított alkalmazások használata kizárólag az adott weboldal, illetve alkalmazás Felhasználási feltételeiben foglaltak elfogadásával lehetséges.

A weboldalra való belépéssel, illetve az alkalmazás használatának megkezdésével a weboldal látogatója ezen feltételeket ráutaló magatartásával, illetve – amennyiben az szükséges – tevőleges hozzájárulásával elfogadja.
A weboldal látogatója köteles tudomásul venni, hogy a weboldalon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, jóhiszeműen kerültek elhelyezésre. Mivel a tájékoztatáson kívüli egyéb célokat a weboldal tartalma nem szolgál, az itt található információk pontosságáért, teljességéért Mediaorigo nem vállal semmilyen felelősséget, garanciát, így a látogató ezen információkra alapozva semmiféle követeléssel nem léphet fel, ezen információkra követelést vagy más igényt nem alapozhat.
Ezzel kapcsolatban Mediaorigo Jogi nyilatkozata is ad tájékoztatást, mely Mediaorigo honlapján megtalálható.

Mediaorigo weboldalain esetenként olyan technológiát használ, amelynek során az oldal látogatójának számítógépén
a felhasználói élmény fokozása érdekében a kép- és hangmegjelenítéshez szükséges beállításokat, különböző szolgáltatások használatát elősegítő beállításokat stb. –a felhasználó által bármikor megváltoztatható, törölhető módon –tárolja (cookie vagy „süti”).
A weboldalra való belépéssel, ha ezt a látogató által használt webböngésző beállítások engedik, vagy azt a látogató az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyta, a weboldal automatikusan elmenthet információkat a látogató számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (tablet, okostelefon), illetve azon ilyen célból„sütiket” vagy más hasonló programokat helyezhet el. Mindezek egyedüli célja annak biztosítása, hogy a weboldal a látogatónak igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen, megkönnyítse annak használatát, illetve, hogy biztosítsa a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. A cookiek alkalmazásáról Mediaorigo honlapján található részletes tájékoztató.
Az ügyfél-azonosítással, okiratmásolással összefüggő adatkezelés Mediaorigo a tevékenységére irányadó szabályok értelmében köteles informatikai, kiegészítő informatikai, szolgáltatás igénylése, illetve igénybevétele esetén az Ügyfelet, illetve az egyéb érintettet azonosítani.

Amennyiben az Ügyfél, illetve az egyéb érintett a személyazonosítást megtagadja, vagy nem rendelkezik érvényes személyazonosító okmányokkal, úgy üzleti kapcsolat vele nem létesíthető.
Mediaorigo köteles az Ügyfél, illetve az egyéb érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványairól, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványáról másolatot készíteni és azt személyi adatok központi vagy más nyilvános és hiteles nyilvántartásokból (mint például: a polgárok személyi adatainak és lakcímének központi nyilvántartása stb.) való lekérdezésén és egyezőségének ellenőrzésén felül:
• Mediaorigo és az Ügyfél, illetve az egyéb érintett közötti informatikai-, kiegészítő informatikai, szolgáltatási szerződés/megbízás teljesítése, végrehajtása, a szerződés/megbízás alapján vállalt szolgáltatás nyújtása,
• a szerződéssel/megbízással kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása,
• a informatikai szolgáltatást igénybe vevő vagy azokról rendelkező személyek egyértelmű azonosítása és ennek révén a tranzakciók biztonságának garantálása,
• a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása, értékesítése,
• ügyfélminősítés,
• panaszok kezelése,
• Mediaorigot az Ügyfél, illetve az egyéb érintett vonatkozásában esetlegesen terhelő adókötelezettségek teljesítése céljából, valamint
• az Ügyfél, illetve az egyéb érintettek egyértelmű azonosítása, továbbá a személyazonosító okmányokkal való esetleges visszaélések megakadályozása, illetve megnehezítése, az esetleges visszaélések kivizsgálása (a továbbiakban együtt: csaláskezelés) céljából kezelni és felhasználni.
Mediaorigo ezen adatokat és esetlegesen az okmánymásolatokat az Ügyféllel, illetve az egyéb érintettel létrejött ügyleti kapcsolat, szerződés vagy ha a szerződésből követelés támad, a követelés megszűnését követő 8. év végéig (amelyik a hosszabb), vagy törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén, az adott törvényben meghatározott határideig kezeli és tartja nyilván.

A követeléskezeléssel összefüggő adatkezelés

a) A követeléskezelésre vonatkozó általános szabályok:
A jelen Tájékoztatóba foglalt rendelkezések csak a követeléskezeléssel összefüggő adatkezelési tevékenységek legfontosabb szabályait tartalmazzák, egyebekben Mediaorigo mindenkor hatályos lakosságibehajtási szabályzatában, illetve az ahhoz kapcsolódó további szabályzatokban foglalt rendelkezések az irányadók.
Mindezen rendelkezéseket Mediaorigo által megbízott külső követeléskezelők is kötelesek eljárásuk során érvényesíteni. Mediaorigo a követeléskezeléssel kapcsolatban, jogszabályi felhatalmazás alapján, jogosult arra, hogy amennyiben az Ügyfél, illetve az egyéb érintettek az Ügyfél által megkötött szerződésben vállaltakat nem teljesítik vagy velük összefüggésben erre más okból sor kerül, úgy:
• az Ügyfél, illetve az egyéb érintett Mediaorigo Titkot képző személyes adatait –elsősorban azonosító adatait, kapcsolatfelvételre szolgáló adatait, valamint a kérdéses szerződéses viszonyával, illetve annak teljesítésével összefüggő adatait –az Ügyféllel, illetve az egyéb érintett szemben fennálló követelésének rendezése érdekében felhasználja;
• vagy ezen adatokat a követelések érvényesítése, értékesítése és/vagy végrehajtása érdekében általa megbízott és rendszeresen ellenőrzött harmadik személyek – így elsősorban közvetítők, külső követeléskezelők, végrehajtók, jogi képviselők stb. – számára átadja vagy hozzáférhetővé, megismerhetővé tegye.

Mediaorigo jogosult továbbá a követeléskezelési tevékenységgel összefüggő, birtokában lévő, Ügyfélre, illetve az egyéb érintettre vonatkozó adatokat összekapcsolni, illetve e tevékenység ellenőrzésére, vagy statisztikai célokra felhasználni.
A behajtási folyamat során a vonatkozó szabályzat szerint az illetékes informatikaiterületek, illetve megbízottak együttműködni kötelesek az Ügyfelekkel, illetve az egyéb érintettekkel a tartozás rendezése érdekében.

Ennek keretében tájékoztatni kötelesek az Ügyfelet, illetve az egyéb érintettet:
• a követeléskezelés tényéről és a követeléskezeléssel összefüggő adatkezelésről röviden (például ezen tájékoztató elérhetőségéről Mediaorigo honlapján, hangfelvétel készítésének és rögzítésének lehetőségest
• a behajtási folyamat menetéről, illetve a foganatosított követeléskezelési lépésekről, valamint mindezek adatkezelési vonzatairól (például külső szereplők lehetséges bevonása és számukra az Ügyfél adatainak átadása stb.);
• a késedelmet kezelő terület elérhetőségeiről, illetve, ha ez szükséges a késedelmes adósokkal foglalkozó ügyintézők elérhetőségéről;
• illetve, ha ez szükséges vagy az Ügyfél kéri, az Ügyfelet megillető jogokról és jogorvoslati lehetőségekről vagy az ezekről szóló tájékoztató elérhetőségéről Mediaorigo honlapján.

b) A megkeresésre vonatkozó szabályok:
Követeléskezelési tevékenységével összefüggésben Mediaorigo, illetve megbízottja jogosult:
• a fizetési késedelembe esett Ügyfelet (ide értendő azadóstárs, kezes, valamint örökös is), illetve a szerződésben megjelölt további ügyleti szereplőket és/vagy a meghatalmazott személyeket írásban, személyesen vagy telefonon megkeresni;
• valamint az Ügyfél, illetve az egyéb érintett hozzájárulásával a törlesztés-elmaradás okát felderíteni, illetve az Ügyfél, illetve az egyéb érintett vagyoni helyzetét felmérni és e célból különösen az alábbi adatokat, információkat gyűjteni:
o a nem-teljesítés oka és ideje;
o a családi állapot, az egy háztartásban élők száma, a 18 év alatti (25 év alatt nappali tagozatos hallgató) gyermekek száma;
o az Ügyfél, illetve az egyéb érintett foglalkozása, foglalkoztatásának típusa, munkáltatójának neve és elérhetősége, munkaviszonyának típusa;
o az Ügyfél, illetve az egyéb érintett jövedelme, egy főre jutó jövedelem a családban, havi költségek (rezsi, élelmezés, ruházkodás);
o a követelés fedezetére vonatkozó adatok (így például az Ügyfél, illetve az egyéb érintett tulajdonában lévő ingatlanok típusa, az ingatlanok becsült nettó értéke/érték-terhek, az ingatlanokban fennálló tulajdoni hányad, a fedezet állaga (ideértve az ingatlan állapotáról készült fényképfelvételeket is), ingatlan-fedezet hiányában a fedezetként beszámítható vagyontárgyak mint például gépjármű (típusa, értéke, stb.) vagy az Ügyfél, illetve az egyéb érintett által birtokolt üzletrész (társaság neve, részesedése %-ban, stb.), a fedezeten lévő terhek, stb.;
o az Ügyféllel, illetve az egyéb érintettel szemben fennálló összkövetelések típusa (teljes, lejárt, nem lejárt), összege (teljes, lejárt, nem lejárt),oaz Ügyféllel, illetve az egyéb érintettel szemben folyó vagy lehetséges jogi eljárások (fizetési meghagyás, végrehajtás, perstb.);
o egyéb a követelés kezelésével kapcsolatban fontos információk.
A követeléskezelésben közreműködő ügyintézők kizárólag a részükre kiosztott ügyletállomány, valamint a beérkezett kérelmek és telefonhívások, illetve esetleges panaszok kapcsán, illetve a tevékenységüket felügyelő vezető kifejezett utasítására vehetik fel a kapcsolatot az Ügyfelekkel, illetve az egyéb érintettekkel.
Tilos a kapcsolatfelvétel olyan formája, ahol nem derül ki egyértelműen, hogy az ügyintéző kinek a képviseletében jár el és mi a célja a kapcsolatfelvétellel. A kapcsolatfelvétel során arra illetéktelen harmadik személyek részére nem adható információ a követeléskezelésről – ideértve különösen Mediaorigo Titoknak, személyes adatnak minősülő információkat –, ezért a kapcsolatfelvételkor az ügyintéző köteles meggyőződni róla, hogy valóban az Ügyféllel, illetve az egyéb érintettel vette fel a kapcsolatot, és az Ügyfelet, illetve az egyéb érintettet személyes adatainak vagy személyazonosító okmányainak felhasználásával azonosítani.
Az Ügyféllel, illetve az egyéb érintettel (szerződésenként) heti három alkalomnál többször nem létesíthető kapcsolat – ideértve a telefonos (SMS üzenetek is) és személyes megkereséseket, valamint, ha több követeléskezelő részére ad Mediaorigo megbízást.
A kapcsolatfelvétel helyére, idejére és gyakoriságára vonatkozó rendelkezésektől csak az Ügyfél, illetve az egyéb érintett kifejezett kérelme alapján lehet eltérni, mely ügyfélnyilatkozatot hangfelvétellel kell rögzíteni vagy írásban kell azt eljuttatni Mediaorigo címére, és azokat a behajtást támogató számítástechnikai rendszerekben is rögzíteni kell.
Az Ügyfelekkel, illetve az egyéb érintettekkel telefonon létesített kapcsolatról (akár bejövő, akár kimenő hívás) Mediaorigo, illetve megbízottja hangfelvételt készít, melyre a beszélgetés elején felhívja az Ügyfelek, illetve az egyéb érintettek figyelmét. A nem rögzített mobiltelefonos kommunikációról pedig, ha az érdemi információt tartalmaz a követelés kezelésével összefüggésben, akkor az ügyintéző feljegyzést köteles készíteni és a követeléskezelő rendszerben rögzíteni. A hangfelvételeket Mediaorigo rendszereiben az Ügyfelek, illetve az egyéb érintettek hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig visszahallgatható módon őrzi.
Kérésre Mediaorigo a hangfelvételről másolatot készít, és azt a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül eljuttatja a kérelmet előterjesztő számára. Mediaorigo, illetve megbízottja jogosult a valamely okból nem elérhető Ügyfeleket, illetve az egyéb érintetteket felkutatni, s e körben az ügyletben szereplő személyekhez kapcsolható bármilyen másik személyeket (adóstárs, zálogkötelezett, kezes, örökös) megkeresni.
Az ilyen jellegű kutatáshoz felhasználhatók Mediaorigo rendelkezésére álló információk, valamint a nyilvános adatbázisok (például közhiteles nyilvántartások, nyilvános internetes források, telefonkönyvstb.).

c) A követeléskezelési tevékenységek nyilvántartására vonatkozó szabályok:
A követeléskezeléssel kapcsolatos adatokat visszakereshető (írásos, hangalapú, elektronikus) formában Mediaorigo rendszereiben nyilvántartja, illetve megbízottaitól ezt szintén megköveteli. E nyilvántartásban rögzíteni kell:
• valamennyi az Ügyféllel, illetve az egyéb érintettel szembeni követelésre vonatkozó adatot, információt;
• valamennyi az Ügyféllel, illetve az egyéb érintettel történő kapcsolatfelvételt (a lefolytatott telefonbeszélgetések hanganyaga, a kiküldött levelek, hangüzenetek és szöveges üzenetek, nem rögzített mobiltelefonos kommunikáció esetén, ha az érdemi információt tartalmaz a követelés kezelésével összefüggésben, az ügyintéző által készített feljegyzést, rögzítve ezek időpontját is);
• valamennyi, az Ügyféllel, illetve az egyéb érintettel szemben foganatosított követeléskezelési lépést;
• valamennyi a követelés kezelésével összefüggő fontos adatot, mint például:
o a felajánlott áthidaló megoldásokat, részletfizetésre vonatkozó megállapodásokat;
o az Ügyfél, illetve az egyéb érintett nyilatkozatait és benyújtott igazolásokat, okiratokat, illetve egyéb dokumentumokat;
o a beérkező ajánlatokat, szándéknyilatkozatokat jellegüknek megfelelő módon (fedezet kiengedés, engedményezés, közös értékesítés), illetve ezen ajánlatok elbírálásának eredményét, valamint az elfogadott ajánlatok teljesítését;
o a behajtás során felmerülő jogi kérdéseket.
A nyilvántartásban az adatokat Mediaorigo azon időpontig jogosult kezelni, ameddig az Ügyfélnek, illetve az egyéb érintettnek az érintett ügyletből eredően lejárt vagy nem lejárt tartozása áll fenn. Az adatokat törölni kell az ügyletből eredő teljes tartozás megfizetését követően, ha az adatok őrzésére további jogos érdek – mint például Mediaorigo vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése a követeléssel összefüggésben –nem áll fenn, vagy az ügyletnek Mediaorigo könyveiből történő kivezetésekor. Az Ügyfél, illetve az egyéb érintett jogosult az adatok törlését, módosítását kérni, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát vagy hangfelvételen kell rögzíteni vagy írásban kell eljuttatni Mediaorigo részére.

d) A követeléskezelési tevékenységek ellenőrzésére vonatkozó szabályok:
A követeléskezelési tevékenység, valamint az Ügyfelekkel, illetve az egyéb kötelezettekkel és adósokkal való kapcsolattartás rendszeres törvényességi kontrollja és fokozott minőségellenőrzése érdekében Mediaorigo erre kijelölt munkavállalói jogosultak:
• a követeléskezelési nyilvántartás adatait megismerni;
• az Ügyfelekkel, illetve az egyéb érintettekkel folytatott telefonbeszélgetésekbe belehallgatni, vagy a rögzített beszélgetéseket visszahallgatni vagy azokat informatikai rendszerekkel elemezni;
• az Ügyfél, illetve az egyéb érintett részére kiküldésre kerülő levelek tartalmát megismerni;
• a személyes felkereséseken, illetve Ügyféllel történő személyes egyeztetéseken részt venni, illetve ezekről telefonos egyeztetést kezdeményezni az Ügyféllel, illetve az egyéb érintettel.
A követeléskezelési tevékenységgel, illetve az e tevékenységet ellátó ügyintézők magatartásával kapcsolatos észrevételeket, panaszokat Mediaorigo minden esetben fokozott körültekintéssel vizsgálja ki.
A személy-és vagyonvédelemmel, illetve a titokvédelemmel összefüggő adatkezelés (fénykép-és videofelvétel, hangfelvétel)
A jelen Tájékoztatóba foglalt rendelkezések csak az adatkezeléssel összefüggő biztonsági tevékenységek legfontosabb szabályait tartalmazzák, egyebekben Mediaorigo mindenkor hatályos biztonsági szabályzataiban foglalt részletes rendelkezések az irányadók.

Biztonsági kamerafelvételekre vonatkozó szabályok:
Mediaorigo az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, valamint épületeiben, létesítményeiben a szolgáltatási tevékenység zavartalanságának biztosítása céljából, az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, vagyonvédelem, valamint Mediaorigo-és üzleti titok védelme érdekében (a továbbiakban összefoglalóan biztonsági célból) Mediaorigosn szolgáltatás igénybevételekor, illetve Mediaorigos létesítményekbe való belépéskor és ott-tartózkodáskor fénykép-, video-és audiofelvételt készít(het), amelyet Mediaorigo személy-és vagyonvédelmi, illetve biztonsági célból tárolhat és bizonyítékként felhasználhat.
A képrögzítő berendezéseket Mediaorigo úgy helyezi el, illetve azok felvételeit úgy tárolja, hogy azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá. A kamerafelvételek csak a rendőrség, az ügyészség vagy a bíróság, a tűzoltóság, továbbá jogszabályban rögzített más hatóságok hivatalos eljárása, illetve belső visszaélés-és csaláskezelési vizsgálatok során használhatók fel, adhatók ki. Az Ügyfelek, illetve az egyéb érintettek számára Mediaorigo a megtekintés lehetőségét biztosítja, előzetes egyeztetést követően.

Fontos kiemelni, hogy Mediaorigo a kamerafelvételeket az Ügyfelek és egyéb érintettek kérésére nem adja ki, azokba csak betekintést enged, hiszen a felvételeken más személyek képmása is megjelenhet és Mediaorigonak feladata az, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférési jog gyakorlásának elősegítése során az egyéb érintettek jogait is biztosítsa, melyet úgy tud garantálni, hogy a felvételekbe bár betekintést enged, de azokról másolatot nem ad át. Természetesen az arra jogszabályban feljogosított bíróságok, hatóságok számára a másolatot jogszerű kérés esetén kiadja. Az archivált felvételeket Mediaorigo biztonsági munkatársai jogosultak megtekinteni, megismerni és azok felhasználásáról – figyelemmel a fentebb írtakra –dönteni. Mediaorigo a rögzített kamerafelvételeket maximum 50 napig őrzi meg, ezt követően törli, olyan módon, hogy azok ismételten ne legyenek helyreállíthatók, felhasználhatók. Mediaorigo a fénykép-és videofelvételre vonatkozó, az ügyfelek, illetve Mediaorigo létesítményeiben tartózkodók figyelmét felhívó jelzéseket Mediaorigo irodák bejáratánál elhelyezi. A képrögzítés szabályairól Mediaorigo Tájékoztatót függeszt ki Mediaorigo irodákban.
Mediaorigo a biztonsági kamerarendszer üzemeltetésébe jogosult adatfeldolgozót bevonni. Ilyen esetben Mediaorigo az adatfeldolgozó számára pontosan előírja az adatkezelés szabályait.

A hangfelvételekre vonatkozó szabályok:
Mediaorigo az Ügyféllel, illetve egyéb érintettekkel folytatott telefonbeszélgetést –az erre vonatkozó előzetes figyelmeztetéssel és figyelemfelhívással – jogosult rögzíteni és az ilyen hangfelvételt a szerződés létrehozásával, fenntartásával vagy elszámolási, panaszkezelési és biztonsági célból tárolni és bizonyítékként felhasználni. A beszélgetés rögzítéséhez hozzájárulni nem kívánó érintettek számára Mediaorigo bármely más ügyintézési elérhetősége nyitva áll kapcsolatfelvétel céljára. A hanghívás rögzítéséről szóló figyelemfelhívást Mediaorigo Általános Üzleti Feltételei és jelen Tájékoztató tartalmazza.
Amennyiben az érintett Mediaorigonak nem ügyfele és személyazonosító illetve elérhetőségi adatokat közöl telefonon annak érdekében, hogy a kért tájékoztatást megkaphassa, úgy Mediaorigo megadottnak tekinti hozzájárulását ahhoz, hogy a kért tájékoztató anyag kiküldése céljára Mediaorigo ezeket az adatokat felhasználja. Mediaorigo a felvételeket legalább 5 évig őrzi meg, ugyanakkor bizonyos felvételeket, melyek konkrét jogviszonyokhoz kapcsolódnak vagy melyekre a későbbi, esetleges igényérvényesítés során szükség lehet, Mediaorigo az adott jogviszonyra irányadó megőrzési időn át tárolja, mely akár a jogviszony vagy követelés megszűnését követő 8 év is lehet. Erről az Ügyfél vagy egyéb érintett bármikor kérésre tájékoztatást kérhet. A hangfelvétel tartalmát azon Mediaorigo munkavállalók, megbízottak kezelhetik, illetve ismerhetik meg, akiknek munkavégzésével összefüggésben az szükséges (pl. panaszkezelési, megfelelőségi (compliance) funkciót ellátó, ellenőrzési feladatokat teljesítő személyek.). A hangfelvétel panasz esetén az illetékes hatóság, esetleges jogvita esetén az eljáró bíróság részére, továbbá csak a törvényben meghatározottak szerinti egyéb esetekben kerülhet kiadásra illetőleg használható fel. Mediaorigo irodáiba való belépésre vonatkozó szabályok: Mediaorigo, az irodáiba, épületeibe és az épületeken belül az egyes helyiségekbe történő belépési, illetve benntartózkodási jogosultságokat a belépés, illetve benntartózkodás céljához igazítva – például vendég, munkavállaló, szerződéses partner, stb. –, személy szerint visszaellenőrizhetően állapítja meg.
Ennek megfelelően Mediaorigo az épületeibe való belépéshez, illetve az azokon belüli tartózkodás ellenőrzéséhez felkérheti Mediaorigo épületeiben tartózkodó személyeket bizonyos azonosító és egyéb adataik (például név, képmás, a belépés célja, gépjármű rendszáma stb.) megadására. Ezen adatokat Mediaorigo személy-és vagyonvédelmi, illetve biztonsági célból rögzít(het)i és az alkalmazottak, a rendszeres belépők, valamint a szervizmunkát végzők esetén megőrzi. Mediaorigo olyan üzem, ahol a szolgáltatásnyújtás speciális, hiszen a informatikai szolgáltatások mellett pénzügyi illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatások nyújtása folyik. Ez fokozott biztonságot igényel, hiszen Mediaorigo nem csak saját, hanem ügyfelei pénze és értékei biztonsága felett is őrködni köteles. Ennek érdekében a belépésre speciális beléptető rendszert működtethet, és a belépéshez valamely munkavállaló közreműködése és a belépni kívánó vendég adatainak megadása lehet szükséges. Az állandó belépési jogosultsággal rendelkező munkavállalók esete ettől eltér, számukra Mediaorigo állandó belépő kártyát biztosíthat, mellyel elektronikusan követhető, hogy a munkavállaló mikor lép be Mediaorigo őrzött területére. Mediaorigo a beléptető-rendszer üzemeltetésébe, a belépések ellenőrzésére jogosult adatfeldolgozót bevonni.
Automatizált adatfeldolgozással hozott döntések Mediaorigo jogosult arra – ha az az Ügyféllel megkötendő vagy megkötött szerződés teljesítésére vonatkozik, vagy azt egyébként jogszabály lehetővé teszi –, hogy az érintett általi döntés meghozatalára olyan módszert alkalmazzon, mely kizárólag automatizált adatfeldolgozás révén valósul meg (például saját árualapra történő foglalás során személyes adatok kitöltésével). Ilyen esetben Mediaorigo minden esetben előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet az ilyen automatizált egyedidöntés lehetőségéről, alkalmazásáról. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy Mediaorigo ilyen döntés során pl. foglalás fizetéssel típusúdöntéshez csak részben alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust, hiszen egyéb körülmények mérlegelésére és egyéb információk becsatornázására miden esetben lehetőség van pl.egyedi, speciális informatikai igények/információk jelzése, kontingens túltöltés miatti utólagos korrekció.

11. A Tájékoztatóban használt legfontosabb fogalmak

Adat: Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport birtokában lévő vagy rendelkezése alatt álló valamennyi információ függetlenül attól, hogy az nyilvános vagy bizalmas, belső használatú, korlátozott terjesztésű vagy valamilyen titoknak minősülő, illetve személyes adat-e.
Adatállomány/Nyilvántartási rendszer: az adatok bármely, funkcionálisan vagy földrajzilag, centralizáltan vagy decentralizáltan rendszerezett, összekapcsolt, tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján meghatározott jogosultak számára hozzáférhető, valamint általánosságban ilyennek tekintendő az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége is.
Adatátvétel: az érintett adatainak más adatkezelőtől történő Mediaorigo, vagy Mediaorigo csoporttag általi megszerzése további adatkezelési tevékenységek végzése érdekében.
Adatfeldolgozás: Mediaorigo, vagy Mediaorigo csoport által megbízott adatfeldolgozó, illetve Mediaorigo, vagy Mediaorigo csoport, mint adatfeldolgozó által elvégzett valamely adatkezelési művelet vagy adatkezelési feladatok összessége, függetlenül e műveletek végrehajtásához alkalmazott konkrét módszertől –legyen az automatikus vagy nem automatikus –és eszköztől, valamint az adatfeldolgozás helyétől.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely Mediaorigoval, illetve Mediaorigo csoporttal, mint adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport nevében az adatok feldolgozását végzi.
Adatforrás: azon érintett,akitől az adat felvételre kerül, illetve azon adatkezelő, akitől az érintettre vonatkozó adat átvételre kerül.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, strukturálása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, visszakeresése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, közlése, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint, az adatokba való betekintés, illetve az adatok további felhasználásának megakadályozása, továbbá a fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége (így például felvétele, gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, visszakeresése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése, nyilvánosságra hozatala, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése, valamint, az adatokba való betekintés, illetve az adatok további felhasználásának megakadályozása).
Adatkezelő: Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport, valamint Mediaorigoval, illetve a Mediaorigo csoporttal kapcsolatban álló azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan és/vagy Mediaorigoval, illetve Mediaorigo csoporttal együtt (társ-adatkezelőként) az adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza, így az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy a megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
Adatkör: az adatoknak egy logikai elvek mentén meghatározott és funkcionálisan összekapcsolt speciális csoportja Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport által nyújtott tevékenységekre irányadó egyedi szerződésekben, illetve általános üzleti feltételekben, üzletszabályzatokban, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilatkozatokban, vagy Mediaorigos, Mediaorigo csoportosinformatikai rendszerekben; illetve egy meghatározott adathalmaz, amelybe a beletartozó adatokat azok információtartalma, formátuma, az üzleti folyamatokban betöltött szerepük, vagy egyéb speciális tartalmi, szemantikai kapcsolat fűz egymáshoz.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adat-összekapcsolás: az adatok, illetve az adat vagy adatok és az érintett valamely meghatározott ismérvek alapján történő logikai vagy fizikai összekapcsolása, egymáshoz rendelése.
Adattovábbítás/adatátadás: az adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele, illetve átadása.
Adattovábbítás címzettje/adatátvevő: az Mediaorigotól, illetve Mediaorigo csoporttól és az érintettől eltérő fél, aki számára Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport adatokat továbbít vagy tesz bármilyen módon hozzáférhetővé jogszabály vagy erre vonatkozó megállapodás alapján, illetve Mediaorigon, Mediaorigo csoporton belül az a szervezeti egység, amely számára az adatgazda jóváhagyásával és tudtával adattovábbítás vagy hozzáférhetővé tétel történik.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes (bármely szándékos vagy gondatlan eset) megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Anonimizálás: az adatok megfosztása személyes jellegüktől úgy, hogy kapcsolatuk az érintettel már nem állítható helyre az adatkezelő által sem.
Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
Belső információ: Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport vagy az Ügyfél pénzügyi, gazdasági vagy jogi helyzetével, vagy ezek várható változásával összefüggő – nyilvánosságra még nem került – olyan információ, amelynek nyilvánosságra kerülése Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport vagy az Ügyfél megítélésének jelentős befolyásolására lenne alkalmas.
Bizalmasság: (titkosság) az adatnak az a jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör, az arra jogosultak részére hozzáférhető, mindenki más számára nem; ennek elvesztése, felfedése esetén a bizalmas információ az arra jogosulatlanok számára is ismertté, hozzáférhetővé válik.
Biztosítási titok: minden olyan –minősített adatot nem tartalmazó –, a biztosító tevékenységet ellátó biztosítórendelkezésére álló adat, amely a biztosító és Mediaorigo, mint biztosításközvetítő tevékenységet ellátó ügyfeleinek –ideértve a károsultat is –személyikörülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.
Egyéb érintett: a közreműködő személyek, az eseti ügyfelek és a leendő ügyfelek összefoglaló elnevezése.
Eseti ügyfél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport részére alkalmi jelleggel ügyleti megbízást ad (ilyennek tekinti Mediaorigo például a foglalással nem rendelkező, de más ügyfél foglalására történő közvetlen készpénz befizetést teljesítő természetes személyt).
Érintett: bármely meghatározott, személyes adata alapján azonosított vagy Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport által ésszerű módon –közvetve vagy közvetlenül –azonosítható természetes személy. Ésszerű módon történő azonosításnak minősül különösen, ha adott személyt egy azonosító szám vagy jel, tartózkodási információ vagy a személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó egy vagy több tényezőre, információra történő utalás révén kapcsolják össze az adattal. Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoporttal való kapcsolatában Érintett személy lehet az Ügyfél vagy az egyéb érintett.
Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Uniónak, illetve az Európai Gazdasági Térségnek.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Ügyféllel, az adattovábbítás címzettjével, illetve Mediaorigoval, Mediaorigo csoporttal, az adatkezelővel és az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Határokon átnyúló adatkezelés: a személyes adatoknak az Európai Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint az érintetteket. Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport viszonylatában ez a Group felé történő adattovábbításokat, illetve a nemzetközi Mediaorigo csoport uniós tagjai közötti információmegosztást jelenti.
Hitelesség: az adat azon tulajdonsága, mely szerint az adat bizonyítottan vagy bizonyíthatóan az elvárt, megnevezett, ismert forrásból származik.
Hozzájárulás: az érintett szándékának és akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport és/vagy az adatkezelő felé, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok –teljes körű vagy csupán egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez.
Hozzáférhetővé tétel: az adatok bármilyen módon történő közlése bárkivel, így például az arra jogosult vagy jogosulatlan érintettel, Ügyféllel, adattovábbítás címzettjével, adatkezelővel, adatfeldolgozóval, Mediaorigoval, Mediaorigo csoporttal vagy harmadik személlyel. Ilyen tevékenységnek minősül különösen az adatok átadása, elektronikus továbbítása, terjesztése, illetve az adatokba való betekintés vagy ennek lehetővé tétele, biztosítása.
Közreműködő személy: az az Ügyfélnek nem minősülő személy, akinek vagy amelynek adatait, illetve a rá vonatkozó információkat Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport kezeli vagy azok birtokába jut, többnyire valamely az Ügyfelének nyújtott szolgáltatás biztosítása kapcsán. Ilyen személy lehet például, aki az Ügyféllel megkötendő szerződés teljesülése érdekében közreműködik (ügyfél megbízottja, képviselője, tanú, tolmács, fordító, továbbá Mediaorigo számára biztosítékot nyújtó, vagy ilyen kötelezettséget vállaló személyek például kezes, zálogkötelezett, illetve egyéb jogosultak és/vagy kötelezettek, mint például a kedvezményezett, eladó).
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, illetve az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. Ezen belül biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.
Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat. Míg egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
Leendő ügyfél: az a személy, aki Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport valamely szolgáltatásával, termékével kapcsolatos tájékoztatás, reklám vagy ajánlat címzettje, valamint az is, aki szolgáltatást igényel, vagy az iránt érdeklődik (de Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport még nem kötött vele szerződést szolgáltatás nyújtására), illetve aki Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport számára szerződéses ajánlatot tesz.
Sértetlenség: az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában való teljességének kritériuma, avagy az információ pontosságának és teljességének megóvása. Az adat sértetlensége garantálja, hogy azt csak a megfelelő jogosultságokkal rendelkező személyek módosíthatják.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
Sértetlenség: az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában való teljességének kritériuma, avagy az információ pontosságának és teljességének megóvása. Az adat sértetlensége garantálja, hogy azt csak a megfelelő jogosultságokkal rendelkező személyek módosíthatják.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport vagy Mediaorigoval, Mediaorigo csoporttal együttesen adatkezelőnek minősülő szervezet rendelkezik azokkal az ésszerű technikai feltételekkel, amelyek e kapcsolat helyreállításhoz szükségesek.
Szerződésminták: az Ügyfelekkel kötendő szerződések tervezetei, amelyeknek az adott ügyletre, szolgáltatásra és az Ügyfélre vonatkozó adatokkal való feltöltésével és mindkét fél általi aláírásával és elfogadásával Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport és az Ügyfél között egyedi feltételeket tartalmazó személyre szóló szerződések jönnek létre.
Tartós szerződéses jogviszony: minden olyan, Mediaorigo és az Ügyfél között huzamosabb, határozott vagy határozatlan ideig, folyamatosan fennálló szolgáltatási szerződéses jogviszony, melynek keretében az Ügyfél folyamatosan, vagy időről-időre szolgáltatásokat vesz igénybe Mediaorigotól, illetve vele ügyleteket köt, így különösen informatikai vagy szolgáltatási keretszerződést, ide nem értve a kizárólag egy meghatározott ügyletre vonatkozó, azonnal, vagy rövid időn belül teljesülő eseti szerződéseket.
Társ-adatkezelés: olyan adatkezelés, ahol az adatkezelői tevékenységeket valamely külön megállapodás alapján Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport más adatkezelőnek minősülő természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel látja el közösen, együttesen meghatározva az adatkezelés feltételeit.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Titok: minden olyan, az egyes Ügyfelekről Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport mint informatikai, illetve kiegészítő informatikai szolgáltatásokat nyújtó intézmény, továbbá biztosításközvetítő közreműködője, illetve informatikai szervezet rendelkezésére álló, bizalmas, belső használatú, korlátozott terjesztésű vagy az arra jogosult által megfelelő módon valamilyen titokká minősített titoknak, biztosítási titoknak vagy más védendő, bizalmas információnak minősülő tény, információ, megoldás vagy adat, amely Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, személyi körülményeire, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint Mediaorigo által kezelt foglalásaira, forgalmára, továbbá Mediaorigonál, illetve Mediaorigo csoporttagnál kötött szerződéseire vonatkozik.
Mediaorigo csoport: Mediaorigo ellenőrzése alatt álló vállalkozások, illetve a közös irányítás alá tartozó leányvállalatok és érdekeltségek (a továbbiakban együtt: Mediaorigo csoport), illetve a nemzetközi Mediaorigo csoportba tartozó szervezetek (a továbbiakban: Group)
Mediaorigo Titok: minden olyan, az egyes Ügyfelekről Mediaorigo rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint Mediaorigo által nyilvántartott foglalásaira, forgalmára, továbbá Mediaorigonál kötött szerződéseire vonatkozik.
Ügyfél: minden természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely, Mediaorigotól, illetve Mediaorigo csoporttól vagy Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport közvetítésével informatikai, pénzügyi, biztosítási vagy valamilyen kiegészítő szolgáltatást vesz igénybe. Az Ügyfelekhez hasonló módon kezelendők az egyéb érintettek adatai is, hacsak a jelen Szabályzat ettől eltérő szabályokat nem fogalmaz meg.
Üzleti titok: Mediaorigora, illetve Mediaorigo csoportra vagy az Ügyfélre vonatkozó, vagy a birtokukban lévő, gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző harmadik személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala Mediaorigo, illetve a Mediaorigo csoport vagy az Ügyfél jogos informatikai, pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.
Üzletszabályzat: az Üzletszabályzat rendelkezései Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport és az Ügyfelek között informatikai-és kiegészítő informatikai szolgáltatási tevékenység tárgyában létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazzák, az abban foglaltak Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport és az Ügyfél közötti mindennemű olyan üzleti kapcsolatra vonatkoznak, amelyek Mediaorigo, illetve Mediaorigo csoport informatikai vagy mástevékenységéből fakadnak.